– Hvorfor legge ned når det er venteliste for plass i barnehagen?

– Kommunen bør satse på utvikling og styrking av en bydel i vekst.

VURDERES LAGT NED: Aronnes barnehages Lilla avdeling, som holder til i sokkelen under et av byggene til Aronnes skole (bildet til venstre), kan bli lagt ned som følge av overkapasitet i private barnehager. Ved Aronnes barnehage er det ventelister og kø for å få plass, ifølge foreldreutvalget.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Åpent brev til politikere og administrasjon i Alta kommune

Vedrørende forslag om nedleggelse av Lilla avdeling i Aronnes barnehage

Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2018, foreslått en nedlegging av Lilla avdeling i Aronnes barnehage. Dette vil si at Aronnes får en reduksjon på ni barnehageplasser. Samarbeidsutvalget i Aronnes barnehage vil uttrykke vår bekymring, med bakgrunn i de konsekvenser en reduksjon i antall barnehageplasser, vil kunne få for barn og nærmiljø på Aronnes.

Alta kommune har en ung befolkning, og Aronnes er et av områdene i Alta der kommunen har satset på å bygge ut boligfeltene. Et resultat av dette, er at mange unge og barnefamilier velger å bosette seg i området. En faktor som er med å skape bolyst og trivsel, er nærheten til barnehage og skole.

Aronnes barnehage har per 15. november 9 søkere som står på venteliste, og som ønsker plass inneværende barnehageår. En forespørsel på Facebook, tilsa at det er cirka 10 nye søkere til Aronnes barnehage høsten 2018. Aronnes vil naturlig ha noen barn som skal over i skole, men konsekvensen av en nedleggelse av lilla avdeling, vil være at nye søkere ikke vil kunne få plass i barnehagen. Alta kommune vil da ikke kunne oppfylle opptakskriterie 40 i Vedtekter for kommunale barnehager,  «Barn uten barnehageplass som søker plass i en kommunal barnehage der barnets søsken går.» Med barnehagens begrensede areal, vil en mulig konsekvens av nedlegging, også være at noen av barna må bli på liten avdeling. Dette mener vi kan være uheldig i forhold til at de små avdelingene ikke er tilrettelagt for store barn, og deres behov for aktivitet og utvikling.

Aronnes barnehage har hatt fulle søkerlister, eller venteliste ved barnehageopptak de siste årene. Hvorfor skal Alta kommune velge å legge ned barnehageplasser, i stedet for å satse på utvikling og styrking av en bydel i vekst?

Foreldreutvalget i Aronnes barnehage