Når fakta må vike for ønsketenkning

– Trasig uenighet som har spredd seg til Stortinget, mener Svein Aasegg.

Svein Aasegg.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Langvarig tautrekking og mye forkastelig krangel om bygging av nytt sykehus til 2,3 milliarder i Hammerfest eller Alta i Vest-Finnmark har ført til trasig uenighet som nå har spredd seg ned til Stortinget. Slik svært mange ser det, kan situasjonen i øyeblikket kort beskrives om lag slik:

1. Helsetilbud, pasientgrunnlag, befolkningsutvikling i området og andre viktige fakta har allerede i en tidlig planfase har måttet vike for ønsketenkning om et nytt sykehus primært i og for Hammerfest by. Plangrunnlaget har fra bunnen av åpenbart vært basert mer på næringsutvikling gjennom tilbringertjenester til et stort sykehus (hvor det gamle skrotes!). Spesielt synes hensynet til arbeidsplassene i Hammerfest og boligsituasjonen for disse veid mer enn bedring av helsetilbudet. I stedet kan dermed den økonomiske bærekraft for helsetilbud i resten av fylket bli varig skadd.

2. Prosessen er til nå utført med overvekt av Hammerfestfolk i prosjektstyringen. Karakteristisk er at der i styret for planprosjektet sitter 3 ansattevalgte fra H-fest, 1 fra Kirkenes og 0 fra Alta. 

3. Vikarierende formål med næringsutvikling og arbeidsplasser i Hammerfest settes av de styrende foran forutsatt krav om helseeffekt der befolkningskonsentrasjonen bor og reiseulemper og reiseutgifter åpenbart blir minst.

4. I selve prosjektarbeidet er der ikke med et ord vurdert alternativ plassering av nytt sykehus til 2,5 milliarder. Det innebærer at Alta helt fra starten – og uten vurdering - faktisk har blitt boikottet som alternativt stedsvalg for nytt sykehus.

5. Prosjektet synes derfor i stor grad frikoblet sin primære hensikt. Det har i stedet vært preget til overmål av en åpenbart vikarierende hensikt å nytte mest mulig helsemidler til næringsutvikling og arbeidsplasser for Hammerfest by.

6. Nevnte betrakting styrkes av at en kvalitetssikret totaleffekt av en stor helseinvestering på 2,5 milliarder i Vest-Finnmark ubegripelig nok ikke ble medtatt i et normalt og helt vanlig faktagrunnlag for et så viktig og endelig vedtak!

7. Eneste faglige og profesjonelle vurdering ble bekostet av Alta kommune og gjort i 2016 av velrenommerte Oslo Economics. Et firma som tidligere også er nyttet med hell av Helsedeptet og helseminister Høie i lignende sak. OE har som kjent anbefalt at bygget plasseres i Alta som beste alternativ. Denne vurdering omfattet ikke en vurdering av fordeling av midlene med nedskalering av planene i Hammerfest til fordel for en mulig mer effektgivende oppskalering til akuttsykehus i Alta som et rettferdig alternativ for bedre og sikrere effekt for fylkets største - og til tider også værutsatte befolkningskonsentrasjon.

8. OEs utredning svekkes av at ledere ved Finnmarkssykehuset ikke har villet la seg intervjue av OE om prosjektet. De nektet også å gi fra seg tallmateriale som ville ha faktabelyst utvikling og behov ved Hammerfest sykehus – og som kunne ha blitt sammenlignet med tilsvarende tall for utviklingen i Alta.

9. I saksdokumentene er det i slik sammenheng heller ikke funnet opplyst om hvorfor Alta nå har det dobbelte av folketallet i H-fest. I tillegg kan ikke sees at det har kommet frem at i de siste to generasjoner har befolkningsveksten i Alta tilnærmet vært lik befolkningsnedgangen i fylkets øvrige kommuner til sammen - i samme periode.

10. Dermed foreligger en både svakt begrunnet og mangelfull innstilling til endelige vedtak. Her mangler vesentlig tallmateriale og virksomhetsbeskrivelser som kan belyse totalvirksomheten bevilgningen er forutsatt å finansere.

11. Hensynet til maksimal effektoppnåelse tilsier derfor behov for snarlig nøytral faglig og økonomisk konsekvensanalyse med et kvalitetssikret faktagrunnlag. Kun det kan gi sikkert svar på om det er greit at en omstridt helseutviklingsplan lider av fravær av helsefaglig og økonomisk forankring. Jfr. advarselen som ble tilkjennegitt og vedtatt i et av Finnmarkssykehusets siste styremøter! Og hvor mye ønsketenking der ble møtt med driftsøkonomisk alvor etter overskridelser på byggingen av nye Kirkenes sykehus.  Og hvor det derfor ble reduksjon i planlagte investeringer både i Samisk helsepark og i Alta. 

12. Et stort nytt sykehus i H-fest vil som nevnt i tillegg kunne svekke det økonomiske grunnlag for bærekraftig og forsvarlig drift av alle helseforetak i resten av Finnmark. Særlig kan dette gjelde Kirkenes.

13. I prosjektet er heller ikke tatt høyde har at legestillinger i Hammerfest ofte må besettes av dyre vikarleger – men undersøkelser viser at det er lettere å skaffe leger til Alta – også spesialister.

14. Saken har til nå laget usikkerhet og uro i befolkningen som skal betjenes. Det er ikke hensyntatt at vi i en værhard ytterkant av landet bør behandles likt med tilsvarende saker og forhold lenger syd i landet. Det betyr igjen politisk og demokratisk neglisjering av et berettiget og bredt folkekrav og splittelse i befolkningen – som kan igjen kan bli vanskelig å få bort.

15. Jeg har til nå sett 3 leger som har uttalt seg om denne sak med varierende meninger. En fjerde solid lege - med godt kjennskap til saken - har betegnet det som skjer som «det glade vanvidd» dersom det ikke innhentes en profesjonell og fullstendig konsekvensutredning som saksgrunnlag før vedtak fattes. Det er som kjent første bud i enhver større investering – og da spesielt når det som her dreier seg om offentlig innkasserte skattepenger. 

16. Tross store uklarheter og sakspapirer preget av store mangler, har nå Stortingets helsekomite i en omstridt innstilling til Stortinget dessverre gått mot å frembringe et  faktabasert konsekvens-utredet og kvalitetssikret beslutningsgrunnlag før endelige vedtak fattes. Det har våre sentrale politikere merkelig nok foretrukket å klare seg uten. Og der står vi nå.

Dermed kan alle berørte parter: pasienter, kommuner, politikere lokalt og sentralt tape sin eneste mulighet til å forenes om en bedre og mindre omstridt og fredeligere felles løsning til beste for helseformålet investeringen er bevilget til.

Svein Aasegg, Alta