Alta Sami Sykehus

– Det samiske kjerneområdet blir totalt neglisjert.

Frank Olaussen  Foto: Lill Vivian Hansen

Meninger

En kamp for et bedret akuttilbud og fødeavdeling for befolkningen i Alta regionen er startet for alvor.  Representanforslaget til Venstre blir avgjort på Stortinget i morgen. Dersom dette blir stemt ned vil neste kamp stå i regjeringsforhandlingene på nyåret.

Har befolkningen i Alta regionen et så godt akuttilbud som det kan synes som i første øyekast? Befolkningen i Alta regionen som teller 36 000 mennesker (ca 40 000 år 2040) har en avstand til nærmeste sykehus 2-4 timer. Det samiske kjerneområde med en befolkning på i underkant 6 000 innbyggere blir totalt neglisjert og har med få unntak lengst vei til sykehus av alle i hele Norge. Kapasiteten på fødestuen i Alta er så lav at de fleste andre av regionens 3-400 kvinner må, på lik linje med de rundt 100 samiske kvinnene, i sykebil 2-4 timer til sykehus. De samiske pasientene har heller ikke tilgang til flyplass i sine kommuner og det i seg selv er skremmende. Hvor mener så Høyre og AP politikerne at det eneste sykehuset i Vest Finnmark bør ligge? Sykehuset som planlegges er bortgjemt på en øy bak to fjelloverganger forbundet til fastlandet med en av Europas lengste hengebroer. Melkøya er ansett som en av Norges fremste terrormål. I vår fikk Finnmarkssykehuset pålegg fra Helse Nord om å utarbeide en risiko og sårbarhetsanalyse for tomtealternativ Rossmolla i Hammerfest. Etter at dette ble kjent kom nyheten om at forsvaret skal reetablere en bataljon med soldater på Porsangmoen.  Rossmolla ligger i sjøkanten noen få kilometer i luftlinje rett mot Melkøya. Her skal et nytt sykehusbygg erodere av høy saltholdig luftfuktighet de neste 40-50 år. Dette blir et sykehus som vil kreve mye større vedlikeholdskostnader enn normalt både på bygning og utstyr og det vil dermed gå på bekostning av pasientbehandlingen totalt sett.

I Norge er det 50 – 80 000 mennesker spredt rundt på avstedsliggende steder som har like lang eller lengere vei til sykehus enn Alta. Ingen andre byer på størrelse med Alta (20500) har lengere reisevei til sykehus enn 40 minutter. For Alta regionen er det tydeligvis helt spesielle regler som gjelder. Ambulanseturene fra Alta regionen skiller seg fra de fleste steder i Norge. Rundt 50 % av pasientene må gjennomgå ambulansebytte sør for Skaidi før ferden går videre på RV94 mot Hammerfest. Ambulansen skal passere en ny hindring over en av Europas lengste hengebroer som knytter Kvaløya til fastlandet. Langs RV 94 møter nok en hindring ved Grøtnes på vei inn mot Hammerfest. Her er veien utrolig nok noen ganger stengt eller kolonnekjørt utenom de tider Sennalandet har restriksjoner eller er stengt. Det er lite betryggende å vite om de gangene pasientene kommer frem til Hammerfest og det viser seg at de må sendes videre til UNN i Tromsø. Hammerfest lufthavn sliter med dårlig regularitet så noen ganger må det vurderes å gjøre vendereis med pasienten til Alta Lufthavn som har en regularitet på 98 %.

De brutte løfter

Erna Solberg, Bent Høie, Siv Jensen, Frank Bakke-Jensen, Kirsti Bergstø og lokalpolitikere fra Alta har på rekke og rad lovet store forbedringer i Alta. De lovnadene som serveres har vært gjentatt, noen av dem til valg etter valg av ulike aktører. Selv statsminister Erna Solberg har med den største selvfølgelighet løpt fra sine valgløfter om konsekvensutredning. Har Stortinget også løpt like fort fra sine forpliktelser for den samiske befolkningen? Finnmarkssykehuset bruker store og flotte ord. Sitat «Finnmarkssykehuset ønsker å styrke helsetilbudet til den samiske befolkningen. I følge ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, har urfolk rett til å være med å planlegge å administrere sine egne helsetjenester.» sitat slutt. Har Helse Nord sendt sine utredninger på høring til Sametinget eller har de glemt eller oversett sin plikt som regionalt helseforetak?  

Repetisjon av gammelt nytt er som et ekko i vedtaket til Helse og omsorgs komitèen og i brevet fra Bent Høie. «Flertallet vil presisere at det skal etableres stedlig ledelse ved Klinikk Alta, at det kommer CT/MR i Alta i løpet av 2019, og at det i denne sammenheng etableres slagalarm koblet opp mot nevrolog, noe som gjør at en kan starte trombolyse-behandling ved slag i Alta» Finnmarkssykehuset vedtok på styremøtet i april at det skulle være stedlig ledelse ved avdelingsleder på nivå 3 ved keiserens nye klær i Alta. Videre heter det fra Bent Høie og Helse og omsorgs komiteen at poliklinikk og dagkirurgi skal øke. I tillegg skal det ansettes flere spesialister i Alta. Alt er et ekko av gammelt nytt, faktisk er noe så gammelt som 2012.

Løftene fra Jonas Gahr Støre

Med en reell stedlig ledelse som har det overordnede ansvaret for klinikken ville man unngått slike tilstander som det vi har i dag. Det er ikke uten grunn at Houman Charani nok en gang står frem og varslet om at et velfungerende spesialisert tilbud etter hans oppfatning er preget av feilprioriteringer, kaos og manglende oversikt. I Alta kommune er det stor frustrasjon, mens sjef for poliklinikken Helge Hansen viser til Finnmarkssykehuset når det gjelder konflikten og ønsker ikke å uttale seg til mediene. Slik har det alltid vært med ledere som har sterk tilknytning til Finnmarkssykehuset, det er ingen som tør å åpne munnen. 

Unntaket er Houman Charani som har gjort dette 2 ganger. Første gang for åpen mikrofon på NRK hvor Jonas Gahr Støre lovet han beskyttelse mot represalier fra Finnmarkssykehusets ledelse. Man kan spørre seg om prosjektleder Aina Olsen oppdaget spillet og sluttet som prosjektansvarlig for Alta Nærsykehus før forprosjektet ble endret og nedskalert med 530m2.  Denne oppsigelsen skjedde riktignok på en litt annen måte enn de samiske lederne som trakk seg med øyeblikkelig virkning fra prosjekt Samisk Helsepark. Aina Olsen kom med få uttalelser ut over at det hadde vært utfordrende og Helse Nord-direktør Lars Vorland uttalte at det hadde vært krevende.

Dersom Klinikk Alta ikke blir en frittstående klinikk med egen stedlig leder som har totalansvar for klinikken er alt Bent Høie og Helse og omsorgs komitéen kommer med kun et ekko av tidligere lovnader. Hva har så helse og omsorgskomiteen igjen å slå i bordet med? Joda de sier at de skal fristille de vakthavende legene i Alta til å kunne sende pasientene direkte til UNN i Tromsø uten å måtte sendes omveien rundt Hammerfest. Det kan være vanskelig da akuttforskriften gjelder hele landet.

Et mye enklere og sikrere grep ville vært å gjøre en endring hvor befolkningen i Alta regionen får UNN som sitt lokalsykehus.

Det bør være flertall i Stortinget for slike endringer etter som AP ved Jonas Gahr Støre avholdt en pressekonferanse i Tromsø 29.08.17 om en plan for fremtidens Alta Nærsykehus. Her lovet AP med Jonas Gahr Støre bla. følgende:

Det skal være reell stedlig ledelse ved Alta nærsykehus, altså en plassjef med operativt ansvar for Alta Nærsykehus.

Etablering av en egen slagenhet ved Alta nærsykehus. Alta skal i samarbeid med Hammerfest / Tromsø kunne igangsette diagnostisering og behandling av hjerneslag i Alta.

Frank Olaussen

Folkeaksjon for Akuttsykehus til Alta