– En ny, glimrende mulighet for Ap til å sette Høyre til veggs

Svein Aasegg.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

I papirutgaven av Altaposten for 17. d.m. går helseminister Høie i sitt innlegg uvanlig kraftig ut mot Oslo Economics (OE). Dette fordi han mener at OE i sin siste rapport til Alta kommune tar feil – når de har dokumentert grove feil og dokumentforfalskning i en mye omstridt saksbehandling foretatt av Finnmarkssykehuset og Helse Nord. Dermed kan Høie, Høyre og Ap til nå ha støttet både Finnmarkssykehuset og Helse nord på sviktende grunnlag.


Saken har dermed tatt ny vending til en oppsiktsvekkende faglig strid mellom helseminister Høie og OE. Det betyr igjen at saken nå er løftet til nytt politisk nivå. Dermed står det nå om troverdigheten til både Høyres helseminister og ekspertisekompetansen i OE. Troverdigheten til tvilsom sakshåndtering i Helse Nord og Finnmarkssykehusets kan vi foreløpig derfor legge litt på vent. Gjerne også en lang og ødeleggende indre strid i Finnmark. Håpet blir nå i første omgang å få lagt til grunn et uomtvistet og nødvendig kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for plassering av et nytt – eller nye – akuttsykehus i vestfylket innen en bevilget ramme på 2 til 3 milliarder.

Høie og Høyre har dermed gitt Ap en ny og glimrende mulighet rett i fanget til å få oppfylt sitt store ønske om å sette både Høyres helseminister og regjeringen grundig det veggs. Det kan i første omgang skje ved at også Ap støtter opp om § 8- forslaget til Venstre som nå ligger til behandling i Stortinget. Ja, i andre omgang kan Ap kanskje også vurdere krav om høring/granskning – eller endog vurdere et mulig mistillitsforslag mot regjeringen?

Vel, ikke vet jeg. Dette er noe i første rekke Ap og Høyre bør vurdere med behøvelig ansvar.

Ser vi saken i en litt annen kontekst, ser og hører vi stadig hvordan det offentlig nedsatte mattilsyn bl.a. er pålagt streng overvåkning og kontroll - med at dyr ikke påføres noen form for skade eller mishandling. Er det da ikke på tide at regjeringen sporenstreks innsetter et spesielt statlig organ som bør påse at også syke mennesker ikke utsettes for unødvendig skade eller mishandling med livet i spill. Da mener jeg vi også bør få regler som i det minste ikke må stå tilbake for regler som gjelder for dyr! Noe annet vil være ansvarsløst – selv om vi har et pasientombud.

For å påpeke sakens nye stilling og muligheter for løsning av saken, ser jeg høfligst gjerne at både Alta Ap og Alta Høyre snarest sender kopi av disse mine ringe meningsytringer til Stortingets helsekomite. Gjerne også til samtlige av sine respektive stortingsrepresentanter som i neste måned skal treffe avgjørelse i overnevnte § 8-forslag. 

Svein Aasegg

Alta