– Sist var det en buss som rygget utfor kanten

– Har grendelaget og beboerne ingen rettigheter?

SKUMMEL SVING: Beboerne i Nordre Ringvei og Midtbakken grendelag slår seg ikke ro med de trafikale forholdene i svingen.  Foto: Bjarne Krogstad

Meninger

Åpent brev til  Alta kommune v/ordføreren.

Beboerne i Nordre Ringvei har over lang tid klaget på trafikkforholdene i svingen ved Brødr. Andersens bilforretning i Nordre Ringvei. Dårlig sikt i svingen, og i tillegg tett med parkerte biler helt ut på murkanten. Det har vært flere tilfeller med biler som har kjørt eller trillet utfor murkanten, det siste var en buss som rygget utfor kanten. Videre er det etter mildværsperioder på vinteren store vannansamlinger på veibanen, avrenning fra bilforretningens eiendom.

Emilie Pedersen som har vært talskvinne for beboerne i Nordre Ringvei følte at hun ikke ble tatt alvorlig av kommunens representanter, og ønsket at Midtbakken grendelag skulle ta saken opp med kommunen.

Ved en gjennomgang av dokumenter beboerne hadde samlet inn fant grendelaget at kommunen i planbeskrivelsen for Nordre Ringvei fra 2008 skriver det samme som beboerne hevder, nemlig at det er dårlig tilrettelagt for fotgjengere og syklister, og at det er dårlig sikt i svingen. Videre nevner kommunen flytting av muren, etablering av fortauløsning, fysiske sperringer og lignende tiltak for å hindre parkering for langt ut mot murkanten.

Grendelagets spørsmål til kommunen har da vært. Hva er grunnen til at trafikksikkerheten nå anses som tilfredsstillende, uten at det er gjort noe med forholdene?

Grendelagets brev av 5. april d.å. ble etter purring besvart av kommunen 28. april. Bygningsmyndighetenes svar går ut på at grendelaget ikke er part i byggesaken og således ikke har krav på svar. Det opplyses samtidig om at rammetillatelse er gitt med bakgrunn i at ansvarlig søker i rammesøknaden har dokumentert at tiltaket er iht. gjeldende plan og forskrifter, samt at sikkerheten er ivaretatt.

Grendelaget og beboerne fant svaret fra kommunen lite tilfredsstillende og sendte et nytt brev 5. mai d.å. hvor vi gjorde det klart vi ikke har gått inn i selve byggesaken, men at vår henvendelse gjaldt trafikksikkerheten på stedet, noe vi mener både grendelaget og beboerne har full rett til å mene noe om. Det kan ikke være sånn at dersom et byggeprosjekt er årsak til at trafikksikkerheten for de myke trafikantene forverres så er beboerne som benytter veien fratatt muligheten til å klage.

Etter en rekke purringer både til administrativ ledelse og hovedutvalgsleder kom det svar 13. okt. d.å., altså godt over 5 måneders behandlingstid. Svarbrevet bærer preg av å være skrevet i stor irritasjon over å måtte svare på brev fra plagsomme innbyggere. Brevet er en oppramsing av hvem som er part i en byggesak, og videre definisjoner på hva som regnes som nabo og gjenboer samt saksgangen og gjeldende frister. Altså underforstått at her har grendelaget/beboerne ingen rettigheter. Avslutningsvis nevnes at de har registrert at gjerde ikke er oppsatt, og at dette følges opp av byggesak. Videre at siktelinjen er innenfor de krav som stilles.

Grendelaget/beboerne stiller fortsatt spørsmålet, hvordan kan en i dag mene at trafikksikkerheten for de myke trafikantene er godt ivaretatt når en i kommunens planbeskrivelse for Nordre Ringvei fra 2008 mener det motsatte, nemlig at her er dårlig tilrettelagt for fotgjengere og syklister? Ingen av de tiltakene som nevnes i nevnte planbeskrivelse er pr dato gjennomført.

Videre stiller grendelaget spørsmålet om ikke kommunens svar står i motsetning til politikernes ønsker om innbyggermedvirkning. Grendelagene, lag og foreninger er aktører som bidrar til innbyggermedvirkning. En må derfor spørre seg om det er de politiske føringer for brukermedvirkning som gjelder i slike saker eller om det er opp til kommunens administrasjon å definere hvem som kan uttale seg?

For styret i Midtbakken grendelag

Odd Gunnar Knudsen

Beboerne i Nordre Ringvei