– Hvilket bein står Alta på nå?

– Når fokus igjen rettes mot flytting av sykehuset må vel mange av velgerne utenfra føle seg som nyttige idioter for Altas sykehuskamp?

Tom Mortensen.  Foto: Arkiv

Meninger

I 2016 fikk Alta utarbeidet en utredning av sykehusstrukturen av Oslo Economic (OE). Hovedvekten var lagt på flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta. Tallene fra Alta ble brukt ukritisk for å begrunne kravet for en ny utredning. Av taktiske hensyn valgte partiene i Alta å fremstille det som krav om at sykehus i Alta ikke ville medføre flytting av sykehus fra Hammerfest. Spesielt Venstre og Fremskrittspartiet talte varmt for dette. Når fokus igjen rettes mot flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta, må vel mange av velgerne utenfra, nå føle seg som nyttige idioter for Altas sykehuskamp?

Ordføreren i Alta har tydeligvis skjønt dette. Nå er to sykehus glemt og argumentasjonen går på at Oslo Economic har kommet med ytterligere 150 millioner i besparelse over 40 år ved flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta,som øker nåverdien over 40 år til 600 millioner kroner. Dette tilsvarer likevel godt under 1 prosent av Finnmarkshuset årlige budsjett.

Helse Nord har slaktet Oslo Economic’s utredning, noe som har blitt tatt tungt i altamiljøet. Jeg stoler likevel mest på Helse Nord som driver en rekke sykehus i Nord-Norge og som burde ha størst innsikt. I denne sammenheng jeg vil bare kommentere en sak, nemlig kalkulasjon av flyttekostnader som Helse Nord vurderer som sterkt underdrevet. Kostnadene er  av OE basert  på at 893 boligenheter blir stående tomme i en 5-årsperiode. Dette begrunner de med at Statistisk Sentralbyråds (SSB) årlige fremskrivning ikke påvirkes av flyttingen. Dette er en gedigen mangel på logisk sans.

For å ta en parallell. En gutt som er 50 cm ved fødsel og 150 cm når han er 10 år, har da vokst 10 cm hvert år og vil om 20 år være 3,5 meter. Selvsagt er det feil. Vi vet at gutter slutter å vokse i løpet av tenårene. Den samme feil kan man gjøre ved å fremskrive trender bare basert på historiske tall, uten å ta hensyn til endrede forutsetninger.

SSB kan i liten grad forutsi arbeidsmarkedet, om det blir funnet flere drivverdige funn i Barentshavet eller om Kvalsund vil få starte gruvevirksomhet. Det samme gjelder antall flyktninger som kommer til Norge de neste 20 år. Det de kan lage prognoser på, er konsekvensen av folkesammensettingen i kommuner, hvor stor del av kvinner som er i fertil alder og hvor stor andel av befolkningen som er pensjonister. Dette kan illustreres ved sammenligning av tall for Alta, Hammerfest og Loppa.


AltaHammerfestLoppa
Folketall 20172052110576945
Andel kvinner 20-40 år13 %14 %9 %
Andel totalt over 65 år13 %15 %24 %
Født 1. halvår 2017121602
Prognose folketall 20402325512978588*
* Reduksjon: 38 %
 

Vi ser at Alta og Hammerfest har befolkningsvekst, mens Loppa på grunn av sin skjeve befolkningsstruktur, har en voldsom befolkningsnedgang. Hva vil skje hvis 1350 jobber forsvinner i Hammerfest? I stor grad dreier det seg om kvinnearbeidsplasser, både på sykehuset, barnehager og skoler. Det er vel å anta at de som flytter, er folk i arbeidsfør alder, hvorav det store flertall er kvinner, de fleste av dem er i alderen 20- 40 år, den alder som de føder barn. Befolkningsstrukturen vil bevege seg i retning av Loppas struktur, og folketallet vil gå ned og ikke opp.

For å være optimistisk, forutsetter jeg likevel at vi klarer å stabilisere folketallet på et lavere nivå , men ikke øke det for å fylle de mange boliger som blir til salgs. Det dreier seg om 893 boenheter i følge OE til en gjennomsnittspris på 2,4 millioner kroner, samlet utgjør dette en verdi på 2,1 milliarder. I tillegg kommer tomme barnehager og skoler som OE regner med vil bli fylt opp som følge av befolkningsvekst! Jeg nevner ikke en gang de personlige problemene som de som måtte flytte og skaffe seg bolig et annet sted med en bolig i Hammerfest hvor prisen er sunket som en stein.

Jeg vet standardsvaret fra Alta: Helse må prioriteres foran arbeidsplasser. Det var likevel ikke jeg som bragte dette elementet inn i debatten, men Oslo Economic som prøvde å prissette konsekvensen av tapte arbeidsplasser i Hammerfest.                

Tom Mortensen

Hammerfest