– Utvikling og vekst eller Fylkesnes?

– Min påstand er at Fylkesnes er ute og sykler.

Fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix. 

Meninger

Demokrati er retten til å være uenig med flertallet, men det betyr ikke at Fylkesnes har et krav på å få sin vilje gjennomført. Dette burde kanskje en stortingsrepresentant vite.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes vil ha på plass en avgift som skal gjøre det dyrere å produsere sjømat i Norge. Nå tar han igjen til orde for en generell produksjonsavgift, som vi ikke vet konsekvensene av. Den retten har selvfølgelig SV og Fylkesnes. Det jeg synes er litt underlig er at SV her tror de har fakkelen til topps mot milliardærene, for kystsamfunnene. Er det egentlig realiteten?

Min påstand er at Fylkesnes er ute og sykler i dette tilfellet. De store oppdretterne her til lands, som for eksempel Marine Harvest, er nok mer enn kapable til å betale en produksjonsavgift uten at det får store konsekvenser for selskapenes likviditet. Men hva da med det lille oppdrettsselskapet som er en familiebedrift i et lite kystsamfunn, hva med alle de selskapene langs kysten?

Problemet med SV og Fylkesnes sin politikk er at i forsøk på å ta milliardærene tar man også gründere, familiebedrifter og arbeidsplasser med i dragsuget i jaget på de som tjener penger ved å skape verdier i dette landet.

Nå er han imidlertid forbannet på fiskeriministeren fordi nok et forslag han har fremmet ble endret av Stortinget. Næringskomiteen snevret inn konklusjonen og ba regjeringen utrede en eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk, som viser seg å være i strid med noen av våre internasjonale forpliktelser. Under behandlingen av dette forslaget, advarte jeg nettopp mot dette.

Som en kuriositet kan jeg opplyse stortingsrepresentant Fylkesnes om at fiskeriministeren ikke har fullmakt eller ansvar for skatte og avgiftspolitikken i regjering. Det er det Finansdepartementet som har.

Bakgrunnen er dette: Før sommeren vedtok Stortinget at regjeringen skulle utrede en eksportavgift for ubearbeidet fisk. Det opprinnelige forslaget fra SV var en produksjonsavgift, men dette forslaget fikk ikke tilslutning i næringskomiteen, hvor det ble endret til en eksportavgift.

Stortinget ba dessuten ikke regjeringen å ta stilling til avgiftens økonomiske effekter, eller om en slik avgift står seg mot våre internasjonale forpliktelser.

Regjeringen har vurdert avgiften Stortinget ba oss utrede, og kommet frem til at en slik avgift vil være i strid med EFTA-konvensjonen og de fleste EFTA-frihandelsavtalene våre. Norge eksporterer 95 prosent av all sjømaten vi produserer, og som et lite land er det svært viktig å støtte opp under at de internasjonale kjørereglene overholdes.

Knag Fylkesnes spør hvorfor regjeringen ikke har foreslått en modell som kan fungere.

Han hevder at flertallet i næringskomiteen gav uttrykk for at det ble gitt åpning for dette fra talerstolen da saken var til behandling. Dette er ikke riktig. Regjeringen ble ikke bedt om å fremme en modell for hvordan kommunene kunne sikres inntekt fra oppdrettsvirksomhet. Regjeringen fikk faktisk et langt smalere oppdrag av Stortinget. Når Stortinget velger å se bort fra avgiften som opprinnelig ble foreslått, og andre mulige modeller, ville det faktisk vært å overprøve Stortinget å likevel vurdere dette. Under behandlingen av saken sa Arbeiderpartiets Ingrid Heggø følgende; "Det er heller ingen i næringskomiteen som går inn for eit framlegg om produksjonsavgift på 25 øre per kilo fisk, eller ei såkalla arealavgift som hadde utløyst også avgift på f.eks. flytebrygger"…. "Ei produksjonsavgift har andre utfordringar. Det vil også vera uhensiktsmessig at Stortinget fastset eit nivå som må opp att i Stortinget for å verta endra. Dette bør faktisk liggja til regjeringa".

Regjeringen nekter ikke å gjøre det Stortinget ber om. Tvert imot har regjeringen gjort akkurat det Stortinget ber om. Vi har vurdert den avgiften Stortinget foreslo, og funnet ut at den ikke lar seg gjennomføre. Hvis Stortinget ønsket seg noe annet, hvorfor ba ikke flertallet om en bredere utredning før man bastant konkluderte med denne konkurransevridende modellen?

Jeg ønsker at kommunene skal få fordeler av å legge til rette for oppdrett og vekst i havbruk. Derfor har vi, med tverrpolitisk tilslutning på Stortinget, opprettet et havbruksfond, som innebærer at inntekter fra nye oppdrettstillatelser fordeles på alle kommuner med oppdrettsvirksomhet

Jeg skjønner at kommunene og politikere er utålmodige. Det nye vekstsystemet er nå på plass, og vi arbeider med en tildeling av økt kapasitet og nye tillatelser. Det nye systemet for vekst i havbruk vil kunne gi kommuner langs hele kysten betydelige inntekter.

Av fiskeriminister Per Sandberg (FrP)