– Loven er ikke etnisk nøytral

– Nussir viser at de ikke ante konsekvensene av vedtakene.

LANG PROSESS: Her er borestedet på Nussir med store funn.  Foto: Nussir.no

Meninger

Den beslutningsprosessen som nå er i ferd med å åpenbare seg for oss, i forbindelse med planer om gruvedrift ved Nussir i Kvalsund kommune, forteller oss at mineralloven ikke er etnisk nøytral. Forvalterne av loven er pålagt å vie de samiske og angivelige samiske interessene,  stor oppmerksomhet. Andre etniske minoriteter sine interesser er ikke nevnt i loven. Befolkningsflertallets interesser og synspunkter er dermed gjort mindre viktige i loven.

Noen eksempler fra loven:

I §1 («Lovens formål») heter det at i forvaltning av loven skal en ta hensyn til «naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv».

For Finnmark er hensynet til samiske interesser ytterligere understreket ved at det i §17 heter at  ved behandling handling av en søknad om gruvedrift i Finnmark , skal Sametinget gis anledning til å uttale seg. I §18 heter det i tillegg at dersom Sametinget ikke er enig i planene om gruvedrift  så kan det i siste instans anke saken inn til Kongen i Statsråd.

I tillegg er det skrevet inn følgende i §6  i loven: «Forhold til folkeretten

Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter».

Hva dette siste innebærer konkret er vanskelig å si. 

Uttalelser fra Sametinget tyder på at dersom Kongen i Statsråd gir klarsignal til gruvedrift i Nussir, så vil Sametinget gå til rettsak mot avgjørelsen. Da vil vår dømmende makt være nødt til å forholde seg til §6 i mineralloven og gi den et konkret innhold.  Om så skjer så vil det ikke forundre meg  om Sametinget vil vinne fram, nettopp med henvisning til denne paragrafen.

I denne beslutningsprosessen åpenbarer nå konsekvensene seg, av at stortingsrepresentantene har gitt etter for lobbyvirksomheten til Sametinget og dets støttespillere. Dette uten å ane eller forstå konsekvensene av innholdet i den loven de vedtok.

Jarl Hellesvik