– En suksesshistorie og en merkevare

Fakultetsnedleggelse ved UiT – akademisk selvskading?

SUKSESS: Jens Johan Hjort påpeker at siden mer enn 70 % av de som uteksamineres i dag blir i landsdelen, er tilgjengeligheten av jurister i Nord-Norge en ganske annen i dag enn den hadde vært uten et juridisk fakultet i Tromsø.  Foto: Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Meninger

UIT – Norges arktiske universitet skal den 29. juni 2017 ta stilling til universitetets overordnede organisering. Bakgrunnen er legitim nok; etter flere strategisk viktige fusjoner de siste årene med høyskolene i Alta, Harstad og Narvik, er det behov for å revidere organisasjonsstrukturen.

Flere utvalg har blitt oppnevnt for å vurdere strukturen. Konklusjonene er sprikende mellom i hovedsak to fraksjoner; de som ønsker en smal modell med fire fakulteter på den ene siden, og de som ønsker en bredere modell på den annen. For det juridiske fakultet er skillet avgjørende. I den smale modellen er det foreslått organisert som institutt. I den brede som fakultet. Advokatforeningen er av den klare oppfatning at det juridiske fakultet må bestå som fakultet også etter omorganiseringsprosessen.

Vårt anliggende er rettssikkerhet; fremfor alt sikret gjennom god dekning av høyt kvalifiserte jurister i hele landet.

UIT – Norges arktiske universitet har siden åpningen i 1972 hatt en uvurderlig betydning for Nord-Norge. Det juridiske fakultet er intet unntak. Om lag 1700 jurister er uteksaminert. Mer enn 70 % av de som uteksamineres, blir i dag i landsdelen. Tilgjengeligheten av jurister i Nord-Norge er dermed en ganske annen i dag enn den hadde vært uten et juridisk fakultet i Tromsø.

Fakultetet har også levert Høyesterettsdommere, professorer, politimestre, og en rekke kvinner og menn til offentlig forvaltning og privat næringsliv. Alle disse er samfunnsingeniører og i arbeid i rettssikkerhetens tjeneste.

Videre er det ved det juridiske fakultet i Tromsø et tydelig fokus på samfunnsområder som er særlig fremtredende og aktuelle i nord, som for eksempel samerett og fiskeri- og havrett. Advokatforeningen er bekymret for at en endring av fakultetets status vil redusere omfanget og kvaliteten av, og gjennomslagskraften til, denne forskningen.

Det juridiske fakultet i Tromsø er en suksesshistorie og en merkevare. Gjennom mer enn 30 år har fakultetet arbeidet for å oppnå et rykte og en tillit som kvalitetsmessig likeverdig lærestedene i Oslo og Bergen. Tillitsbyggingen har vært tidkrevende. En nedleggelse av det juridiske fakultet vil underminere denne hardt tilkjempede stilling. Advokatforeningen frykter at dette kan redusere utdanningens status nasjonalt, slik at rekrutteringen av både forskere, undervisere og studenter vil bli skadelidende. Denne frykt underbygges til fulle av det faktum at nesten samtlige studenter ved Det juridiske fakultet, og samtlige dommere ved Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett, har slått ring om fakultetet.  

Advokatforeningen er også bekymret for at en eventuell avgjørelse om å redusere antall fakulteter, tas på mangelfullt og ikke faglig fundert grunnlag. Etter tre utvalg og tre rapporter, er det verken undersøkt eller påvist noen synergier, samhandlingseffekter eller andre effekter ved omorganisering til en smal modell. Grunnlaget for ønsket om en smal modell står dermed i slående kontrast til de verdier som normalt holdes høyest på våre øverste læresteder; kunnskap og opplysning. En endret status for det juridiske fakultet vil til syvende og sist innebære redusert rettssikkerhet for befolkningen i Nord-Norge. Det er et eksperiment UIT – Norges arktiske universitet ikke kan være bekjent av.

Leder i Advokatforeningen Jens Johan Hjort, leder i Advokatforeningen Troms krets Marianne Bech og Advokat, PhD Erik Eldjarn