– Jeg forventer at departementet etterlever EØS-avtalen

– Bergverkssatsningen må drives innen miljømessige rammer.

MILJØKRAV: – Senterpartiet mener at bergverkssatsningen i Finnmark må drives innen de vedtatte, miljømessige rammer, skriver Geir Adelsten Iversen.  Foto: Presse

Meninger

Norge antas å inneha mineralverdier for ca. 2500 mrd. kr – noe som kan gjøre dette feltet til en vekstnæring. Bergverksnæringa må utvikles på en slik måte at hensynene til lønnsomhet, sysselsetting, lokal verdiskapning, lokal kompetanseutvikling og miljø blir ivaretatt. Senterpartiet vil kartlegge mineralressursene i Norge og jobbe strategisk for at mineralnæringen skal vokse. Det er også viktig å sikre at verdiskapningen i mineralnæringen også kommer berørte lokalsamfunn til gode, heter det i Senterpartiet langtidsprogram 2017-2021.

Senterpartiet mener imidlertid at bergverkssatsningen i Finnmark må drives innen de vedtatte, miljømessige rammer. Senterpartiet har programfestet at vi skal: «Ha en særlig norsk satsing på kretsløpsøkonomi og ha ambisiøse målsettinger for gjenvinning og gjenbruk. Avfall til deponi skal reduseres til maksimalt 10 % innen 2030». (Senterpartiet langtidsprogrammet 2017-2021 s. 28).

Dette gjelder også for gruveindustrien – og det omfatter bruken av svært skadelige sjødeponi som Senterpartiet ikke kan godta som en miljømessig forsvarlig ordning. Dette gjelder særlig fordi Miljøverndepartementet i Norge har «hoppet bukk over» de forpliktelser som Norge har påtatt seg innenfor EØS, se særlig innføringen av Mineraldirektivet i EØS-avtalen.

«Det bør treffes tiltak for å sikre at prisen som kreves for disponering av avfall ved deponering fastsettes slik at den dekker samtlige kostnader knyttet til etablering og drift av fyllplassen, herunder om mulig den finansielle garanti eller tilsvarende sikkerhet som den driftsansvarlige må framlegge, samt anslåtte kostnader ved avslutning av fyllplassen, herunder nødvendig etterdrift».

Senterpartiet i Finnmark peker på at kostnadene for fjerning av gruveslam deponert i fjordbunn må tas med i de kalkyler som viser kostnadene ved fjorddeponi. Det må videre innkalkuleres kompensasjon til fiskere som får ødelagt sine tradisjonelle fiskeplasser/redusert fiske som følge av nedgang i bestandene både marin- og anadrom fisk.

Undertegnede forventer at departementet etterlever EØS-avtalen og straks får etablert dette regelverk/pålagt selskapet med utslippstillatelse de kostnader som EØS-avtalen krever. Det bør videre opplyses til de gruveselskap som har fått godkjent dumping i våre fjorder (Sør-Varanger og Repparfjord) at de må påregne at slike kostnader vil komme til å bli belastet dem i årene som kommer slik at deponert masse reduseres med 90 prosent.

Geir Adelsten Iversen

Finnmark Senterparti