– Jeg forventer et NRK med mot til å løfte saker som engasjerer

– Er målet å være landets ledende distriktskontor for vær- og veimeldinger? I så fall er det jo bare å fortsatt holde stø kurs…

Distriktsredaktør Morten Ruud i NRK Finnmark.  Foto: Vidar Kristensen

Meninger

Kjære NRK Finnmark, er distriktkontorets formål å framstå som fylkets ledende institusjon for koseprat og veimeldinger?

For konkurranser med et krus som gevinst eller opplysninger om riksvei 888 er stengt grunnet uvær er vel snart det eneste NRK Finnmark kan ha som tema for å følge opp distriktredaktør Morten Ruuds frykt for å ikke framstå uavhengig eller bundet, jamfør Vær Varsom-plakatens §2.2.

Det er vel ingen som forventer at NRK Finnmark skal ta stilling i omstridte saker. Men jeg har en forventning til NRK Finnmark om å framstå i henhold til NRK's vedtekter, og drive med journalistikk som samsvarer med NRK's allmenkringkastingsoppdrag.


– Hvor i himmelens navn er NRK?

– NRK svikter befolkningen i sykehussaken. Det er feigt!

Vær Varsom-plakatens § 2.2 finner du omtrent i sin helhet igjen i NRK-plakatens § 12, fjerde ledd, som igjen er implementert i NRK's vedtekter. Dette er vel og bra, vi behøver en journalistisk tilnærming som skal dekke hele fylket, og som framstår som inhabil og uavhengig. Men hvordan skal NRK Finnmark kunne framstå som en tilrettelegger for den offentlige samtalen eller evne å avdekke kritikkverdige forhold og forsømmelser fra offentlige institusjoner eller andre instanser om en ikke tør å påpeke slike feil i frykt for påstander om inhabilitet og koblinger?

Å påpeke forsømmelser og avdekke kritikkverdige forhold, være en tilrettelegger for debatt gjennom en analytisk og nøytral tilnærming som over tid framstår balansert, er essensen i § 12 i NRK's vedtekter.  Og jeg antar at formålet med et distriktskontor er å være nærmere lokalsamfunnene, for slik lettere få innsyn i og forståelse for hva som opptar folket i sitt område. NRK er jo også Norges desidert mest ressurssterke nyhetsformidler, og har en kapasitet til å bedrive granskende journalistikk som overgår enhver annen presseinstitusjon i nasjonen.


– Tar ikke stilling i sykehussaken

– NRK har alltid passet på, og kommer i framtiden også til å passe på, at vi ikke tar side og blir et talerør for en av partene.

Like fullt evner man ikke å se sine plikter som allmenkringkaster i en sak som så sterkt engasjerer over halvparten av fylkets innbyggere: Helsetilbudet i Vest-Finnmark. Og oppdraget er ikke sviktet gjennom en redsel for å dekke aksjoner hvor folket i fylkets største by spontant organiserer en demonstrasjon. Oppdraget er sviktet gjennom en manglende evne, eller vilje, til å grave fram informasjon om hvorfor nettopp helsetilbudet i Vest-Finnmark engasjerer folket så voldsomt på begge sider i debatten.

Eksempler på hvilke spørsmål NRK Finnmark de siste årene burde vært en bidragsyter til å framskaffe faktabasert bakgrunnsinformasjon på, og dermed tilrettelegge for en saklig debatt kan være:

Hvordan oppleves kvaliteten på helsetilbudet i Vest-Finnmark, er det forskjeller i forhold til andre deler av landet? Finnes det statistikk og forskning som kan underbygge påstandene om et utilstrekkelig helsetilbud i området?


Her skal jeg være behjelpelig:

Det finnes masse informasjon vedørende nettopp dette temaet, blant annet har Folkehelseinstituttet årlige pasienterfaringsundersøkelser ved samtlige av landets over 60 sykehus. Og dukker redselen opp for at nevnte statistikk skal avfeies som irrelevant av kritiske røster, så er det bare å henvise til Helse Nord, som benytter statistikken i sin målstyring og rapportering til departementet. Dette er sannsynligvis et av de beste datagrunnlag vi har for å påpeke forskjeller i helsetilbud på tvers av landet.

Og med en grad av analytisk tilnærming bør det kunne utløse en rekke spørsmålsstillinger rundt helsetilbudet i Vest-Finnmark, og kanskje dreie debatten bort fra å være følelsesladet og spissformulert, og til mer faktaorientert og balansert.


Men meg bekjent så har NRK Finnmark ikke belyst disse resultatene sett i sammenheng med debatten i Vest-Finnmark? Jeg håper jeg her tar feil, og at det kan vises til mange nyhetsinnslag hvor NRK Finnmark peker på at Vest-Finnmark over de siste årene har landets dårligste pasientopplevde helsetilbud blant alle landets over 60 sykehus.

Dette er jo et tema som bør oppta alle i Vest-Finnmark, ikke bare befolkninga i Alta og omegn. Hvorfor er tilbudet dårligst i landet? Og nei, det er ikke personalet ved lokalsykehusets skyld. Statistikken viser at indikatorene med minst forskjeller mellom de beste og de dårligste sykehusene er leger og pleiepersonell. Indisiene peker derimot i retning en system- og strukturmessig svikt, hvor ansvarshavende er en eller flere offentlige institusjoner, og som dessverre forbigås i stillhet av presse med dekningsområde utover kommunenivå.


Hvilke tiltak beskrives så for å redusere kvalitetsetterslepet ved helsetilbudet i Vest-Finnmark fra departement, Helse Nord og Finnmarkssykehuset? Journalistikk med ønske om å framstå som en tanke mer gravende enn å finne fram til vær- og veimeldinger bør vel evne å stille kritiske spørsmål til offentlige etater og institusjoner som skal løse distriktets viktigste utfordring helt fram til 2050.

Hvor er bakgrunnsinformasjonen som gjør at vi kan stille Finnmarkssykehuset, Helse Nord og ledende politikere de riktige spørsmålene om nåværende kvalitetssvikt i helsetilbudet og deres framtidige planer for å løse utfordringene? Vi snakker tross alt om kanskje landets dårligste helsetilbud relatert til innbyggertall og avstand til sykehus med akuttjenester, og landets dårligste tilbud relatert til opplevd kvalitet. Hvor er den journalistiske stemmen som har vilje og evne til å oppnå fokus oppover i egen landsdekkende redaksjon på at dette engasjerer, og faktisk burde være et nasjonalt anliggende?

Vel, de har den i NRK Hordaland, gitt eksponeringen sykehusdebatten i Odda har fått. En tilsvarende sans for aktualitet og mot til å løfte saker som engasjerer, Morten Ruud, forventer jeg også fra redaksjonen i NRK Finnmark. Om ikke målet for NRK Finnmark er å være landets ledende distriktskontor for vær- og veimeldinger? I så fall er det jo bare å fortsatt holde stø kurs…

Gjermund Sætermo