– Det pågår en skamløs liberalisering av våre felles ressurser

– Hvordan havnet vi der at et tjuetalls familier kontrollerer halvparten av alle fiskerettighetene?

Illustrasjonsfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

Meninger

Det pågår en rå maktkamp om havet. Den dårlige nyheten er at eierskapet til havets ressurser står i fare for å bli tatt fra oss. Den gode nyheten er at vi kan stanse det.

Vi er et havfolk. Det var havets rikdommer som trakk folk hit for 20 000 år siden. Det var havets ressurser som bygde landet, som skapte muligheter og velferd for alle. Uansett hvordan fremtiden til Norge blir, kommer havet til å stå sentralt.

To prinsipper har stått sentralt i forvaltninga av havet. Det første er at ingen eier havet, det eies i fellesskap. Det andre er at nærhet til havets ressurser, gir rett til å høste av det. Med dette som grunnlag har norsk vekst og velstand blitt skapt, og vår rike kystkultur blitt til. Det har vært viktig når aktører utenfra har forsøkt å skaffe kontroll over våre ressurser. Det har vært viktig når Norge har hevdet suverenitet over enorme havområder. Det har vært havfolkets grunnlov.

Men allemannseiet av havet utfordres nå. Retten til å fiske samles på stadig færre hender. Noen få redere og finansinstitusjoner har tatt kontroll over store deler av ressursene. Hjulpet av blåøyde fiskeriministre har de gjort retten til å fiske til en handelsvare, som valuta, aksjer og annet som selges på børs.

Ungdom som vil bli fiskere har ikke råd, fordi retten til å fiske er blitt for dyr. En fiskekvote i Nord-Norge koster i dag mer enn en villa på Senja. Å bli fisker har blitt for dyrt for vanlige folk. Kystsamfunn med lange tradisjoner og fantastisk fiske settes til side. Fra eget stuevindu må en se andre høste av havet og tjene seg rike. Slik ødelegges ikke bare livskraftige samfunn, slik ødelegges en hel kystkultur.

Det er ikke lett å forstå hvordan dette kunne skje. Hvordan havnet vi der at et tjuetalls familier kontrollerer halvparten av alle fiskerettighetene? Havressursloven slår klart fast at de viltlevende ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode. Men dessverre har ikke denne lovbestemmelsen vært nok. Det finnes andre bestemmelser, det finnes forskrifter, regelverk, instrukser, som hver dag undergraver hele intensjonen med norske fiskerier. Det pågår en skamløs liberalisering av våre felles ressurser, uten at folket har fått uttalt seg. Det er et forsøk på snikprivatisering som har gått altfor langt.

De har prøvd seg før. Den katolske kirke, hanseater, nessekonger og væreiere – de har alle prøvd å eie havet, og ta kontroll over folkene som lever av det.

Men alltid har fellesskapet seiret til slutt. Det har ikke skjedd uten kamp – og nå må vi ta kampen igjen. Å eie havet i fellesskap er å gjenopprette makt over livene langs kysten. Makt over egne liv.

Derfor foreslår SV i dag å grunnlovsfeste at folket skal eie havet, og at havets rikdommer skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.

Grunnloven slår fast viktige samfunnsverdier, og gir dem særlig juridisk stabilitet og vern mot skiftende politiske interesser. En grunnlovfesting av fellesskapets eierskap til de viltlevende marine ressursene vil innebære at alle lov- og forvaltningsvedtak må innrette seg etter disse verdiene og ligge innenfor de rettslige grensene den setter. Det vil begrense hva Stortinget kan bestemme i lov, og hva regjeringen kan bestemme i forskrift, og legge føringer på innholdet i framtidige forvaltningsvedtak etter havressursloven, deltakerloven, og andre relevante lover og forskrifter.

Grunnlovsforslagets formål er å forhindre privatisering av fiskeressursene. Vi vil sikre at de tilhører fellesskapet og kommer kystsamfunnene til gode. For eksempel vil ikke en kvoteordning for fiskerettigheter i utgangspunktet være grunnlovsstridig, men det må settes klare begrensninger for å hindre at ordningen i realiteten privatiserer tilgangen til å høste av havets ressurser, eller gjør det vanskelig for kystsamfunn å delta i det kvotebelagte fisket.

Grunnlovsforslag krever et to tredjedelers flertall i Stortinget. Vi klarer ikke å få til dette uten politisk press på de andre partiene. Derfor trenger vi i SV din hjelp. Hvis du kjenner at det som skjer med fisken og havet er galt, hvis du kjenner at noe fundamentalt er i ferd med å bli stjålet foran øynene dine – da må du reise deg.

Torgeir Knag Fylkesnes

Nærings- og fiskeripolitisk

talsperson i SV