Klevstad var inhabil i Betania-sak

Fylkesmannen opphever kommunestyrets vedtak som skjermer ideell helsetjenesteleverandør.
Meninger

De første trefningene mellom rød-gul-grønn side og blå-grønn side kom i budsjettbehandlingen i desember 2016. Fra de blå partiene, ledet an av Frp og Høyre, ble det satt fram forslag som vil gi full konkurranseutsetting, også av helsetjenester levert av Betania-stiftelsen som ideell organisasjon og samarbeidspartner gjennom flere generasjoner i Alta. Et forslag fra ordførerpartiene som hadde som formål  å skjerme Betania mot konkurransen ble vedtatt med 18 mot 17 stemmer på bekostning av forslaget om full konkurranseutsetting. Problemet var at at KrFs Knut Klevstad, som er driftssjef ved Betania, deltok i behandlingen. I vedtaket nevnes ikke Betania ved navn, men kun «ideelle organisasjoner».Fylkesmannen slår fast at Klevstad udiskutabelt var inhabil:

«Vedtaket er etter dette ikke blitt til på lovlig måte og er dermed ugyldig. Det var én stemme som var avgjørende for valget mellom tilleggsforslaget og motforslaget. Fylkesmannen mener derfor at det ikke er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, og vedtaket er dermed ikke gyldig...»

Fikk aldri beskjed om at vedtak var ulovlig

Fylkesmannen «glemte» å sende vedtaket til Alta kommune.


Halvt år

Det var Trine Noodt (V), Bengt Stabrun Johansen (Kp) og Bengt Rune Strifeldt (Frp) som i en protokolltilførsel ba Fylkesmannen i Finnmark foreta en legalitetskontroll av vedtaket med utgangspunkt i KrF-politikerens dobbeltrolle.

– Jeg er selvsagt svært fornøyd med Fylkesmannens vedtak, men svært kritisk til at det har tatt over et halvt år å få saken belyst og vedtaket underkjent, sier Bengt Rune Strifeldt i en kommentar.

Det hører med til historien at Klevstad tidlig i det aktuelle kommunestyret ba om å få vurdert sin habilitet med tanke på sin rolle hos Betania i forhold til budsjettdrøftelsene, men at kommunestyret etter å ha hørt administrasjonens vurdering godkjente han som habil for behandling av budsjettet.

– I og med at min habilitet var vurdert fant jeg ikke å ta dette opp på nytt, men burde kanskje gjort det ut fra slik sakens utviklet seg, uttalte Klevstad til Altaposten i etterkant av behandlingen.

Selv om det har vært flere runder med politisk behandling av Betania-kontraktene i tiden legalitetsklagen har ligget på skrivebordet hos Fylkesmannen, tror gruppelederen for Frp at vedtaket får praktiske konsekvenser.

– Ordførerpartiene i Alta blir nødt til å følge loven. Det betyr full konkurranseutsetting også av de kontraktene som Betania-stiftelsen har. Resultatet blir at vi får en riktig pris. Konkurranse betyr at vi får mer helsetjenester tilbake for hver krone. Mitt håp er selvsagt at Betania vil vise seg konkurransedyktig og forbli en aktør og samarbeidspartner etter å ha gjort en god jobb for lokalsamfunnet over mange tiår, understreker Strifeldt.

Beklager tidsheft

Hos Fylkesmannen i Finnmark er det seksjonsleder Toril Feldt og hennes medarbeidere på justis- og samfunnsavdelingen som har behandlet saken. Feldt forteller at Fylkesmannen fikk saken oversendt fra Alta kommune i februar etter at klagen var behandlet av kommunen og vedtaket opprettholdt. Saken havnet på feil spor internt og ble liggende ubehandlet i lang tid, men fikk en rask behandling da den endelig nådde fram til justisavdelingen. Fylkesmannen fattet vedtak 1. juni, og i brev til Alta kommune blir det omrstide vedtaket opphevet samt at det blir stilt krav om ny behandling. I tillegg blir Alta kommune pålagt å orientere de tre representantene som satte fram krav om lovlighetskontrollen.

Alta kommune har ikke fulgt opp noen av disse forholdene, og kommunestyret 21. juni ble heller ikke informert om Fylkesmannens vedtak. Det til tross for at det også i dette kommunestyret ble en het debatt om habilitet i en annen type sak.

– Dårlig vurdering

Strifeldt ønsker ikke å framstå som noen bedreviter. Han medgir likevel at det er svært betenkelig at Alta kommune verken har informert kommunestyret eller enkeltrepresentanter om at vedtaket er opphevet, og at Klevstad var inhabil slik det ble hevdet fra borgerlig side.

– I noen saker er det ikke måte hvor rask saksbehandlingen er. Sist opplevde vi at en skjenkesak nærmest ble behandlet rett over bordet, men i denne saken er det altså gått seks uker før det takket være Altaposten blir kjent at vi har fattet et vedtak som er blitt til ulovlig. Tør jeg også driste meg til et råd til ordfører og politisk ledelse er det å tilegne seg større kunnskap om habilitetslovgivningen. Den synes strengt mangelfull, oppsummerer gruppelederen til Frp.

Dette skriver Fylkesmannen blant annet:

  • Fylkesmannen bemerker at Klevstad er en “offentlig tjenestemann”, jf. fvl. § 10 første setning. Videre bemerkes at Klevstad var med på å tilrettelegge grunnlaget for og bidro med å treffe avgjørelse i en forvaltningssak, jf. fvl. § 6 første ledd. Etter fvl. § 6 første ledd bokstav a) vil den som er part i vedkommende forvaltningssak, være inhabil. Fylkesmannen finner det ikke nødvendig å ta stilling til om Klevstad er inhabil etter bestemmelsens bokstav a), da han vil kunne være inhabil etter bestemmelsens bokstav e).
  •  Alta kommunes vedtak av 14. desember 2015 i sak 25/15 er ikke et lovlig truffet vedtak. Vedtaket oppheves og henvises til kommunen for ny behandling. Forvaltningslovens regler om klage kommer ikke til anvendelse ved lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. Det innebærer at Fylkesmannens vedtak er endelig og ikke kan påklages videre.