– Vi har økonomi til fortsatt å stå alene

– Ved fortsatt å være egen kommune vil det være innbyggerne i Loppa som bestemmer.

KLARER SEG SJØL: Stein Thomassen mener regnestykket viser at Loppa fortsatt kan stå alene.   Foto: Anne Mari Aalberg

Meninger

Tilhengerne av sammenslåing av Loppa og Alta kommuner prøver å så tvil om Loppa kommunes evne til å stå alene i framtida. Det hevdes at Loppa kommune ikke vil ha økonomisk evne til å møte de økonomiske utfordringene.

Kommuneproposisjonen som ble framlagt i mai viser at Loppa kommune er blant kommunene som ikke taper på nytt inntektssystem. Basistilskuddet til Loppa kommune forblir uendret på 13,2 mill. kr. Endringer i andre tilskuddsordninger gjør at nettoeffekten blir svakt positiv. Loppa kommune vil derfor fortsatt ha omtrent samme handlingsrom som i tidligere år.

Loppa kommune har ved inngangen til 2016 ca 30 mill. kr i frie og bundne fond, fond som kan brukes bl.a. til utvikling av næringslivet i kommunen. Loppa kommune har lav lånegjeld pr innbygger. Ved å øke lånegjelda pr innbygger til tilsvarende det Alta kommune har, kan vi disponere ytterligere 11-12 mill. kr. Det vil gi oss til sammen 41-42 mill. kr til investeringer til beste for utviklingen av Loppa kommune.

Ved sammenslåing vil det bli en ny storkommune som har budsjetteringsansvaret og myndigheten til å fordele midlene. Om det opprettes et kommunedelsutvalg som blir tildelt en pott penger, vil midlene hele tiden være begrenset til hva det nye storkommunestyret er villig til å bevilge. Det nye storkommunestyret vil være helt suveren i sin avgjørelse uavhengig av fagre ord i intensjonsavtalen som ble inngått mellom tidligere kommunestyrer.

Ved fortsatt å være egen kommune vil det være innbyggerne i Loppa som bestemmer hvordan midlene skal brukes både til å sikre et fortsatt godt tjenestetilbud og legge til rette for økt næringsutvikling i kommunen.

Loppa kommune har økonomi til fortsatt å stå alene!

Stein Thomassen (Ap)

Varaordfører

Loppa kommune