Ny hverdag for hørselshemmede

– Endelig gjennomslag hos Finnmarkssykehuset.

HAR STÅTT PÅ BARRIKADENE: Alf Bjørn har kjempet en utrettelig kamp for å styrke audiograf-situasjonen. Nå har Finnmarkssykehuset virkelig tatt tak i saken, mener HLF.  Foto: Arkivfoto.

Meninger

Siden høsten 2011 har HLF Finnmark arbeidet aktivt for å forbedre audiografsituasjonen for fylkets omtrent 11.000 mennesker med en eller annen form for hørselshemming.  Åtte enstemmige uttalelser/vedtak vedrørende audiografsituasjonen i fylket er i denne perioden oversendt styret i Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF.

Styret og administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF har imidlertid de to siste årene virkelig tatt tak i audiografsituasjonen i fylket. Dette har ført til at HLF Finnmark endelig, etter vel fire års kontinuerlig arbeid, har opplevd å få tilnærmet fullt gjennomslag hos Finnmarkssykehuset HF i kravet om minst 4 hele audiografstillinger i Finnmark.

I løpet av de siste månedene av 2015 fikk Finnmarkssykehuset HF både ansatt audiograf i 100 % stilling i Karasjok, samt endelig også ansatt audiografen i Alta i en 80 % fast stilling. Dermed har Finnmarkssykehuset HF siden desember 2015 hatt fire audiografer fast tilsatt i 3,8 stillinger i henholdsvis Kirkenes, Karasjok, Hammerfest og Alta. Situasjonen for de hørselshemmede i fylket er dermed nå blitt sterkt forbedret.

Likevel er ventetida for tilpasning og utprøving av høreapparater fortsatt i dag for lang de fleste steder i fylket, men HLF Finnmark håper nå virkelig at ventetida i løpet av ett års tid vil ha gått kraftig ned og nærmet seg en akseptabel ventetid på 12 uker. Dersom så ikke har skjedd, regner årsmøtet i HLF Finnmark imidlertid med at Finnmarkssykehuset HF vil være med på å vurdere en ytterligere styrking av audiografsituasjonen i fylket.

HLF Finnmark vil i alle fall ikke slå seg til ro før ventetida alle steder i fylket er kommet ned i tilnærmet 12 uker.

I dag vil imidlertid årsmøtet i HLF Finnmark på vegne av alle hørselshemmede i fylket rette en stor takk til Finnmarkssykehuset HF for å ha styrket audiografsiutasjonen i Finnmark såpass kraftig, noe som viser at Finnmarkssykehuset nå virkelig tar de mange hørselshemmede i fylket på alvor og er innstilt på å bidra til å skape en bedre hverdag for alle mennesker i fylket som sliter med en eller annen form for hørselshemming.

Årsmøtet i HLF Finnmark vil også oppfordre Finnmarkssykehuset HF å gi alle audiografene i fylket gode lønns- og arbeidsforhold, slik at de blir i Finnmark, og slik at eventuell rekruttering av nye audiografer kan skje lettere.

Hørselshemmedes Landforbund (HLF) Finnmark