– Ordførerens holdninger kan true Alta nærsykehus

Leserinnlegg: – Velg behandlingssted basert på fakta, ikke hva misfornøyde politikere sier.

Klinikksjef Hammerfest, Vivi Brenden Bech.  Foto: Finnmarkssykehuset

Meninger

I Altaposten 29. september presenteres holdninger fra Alf Bjørn og Laila Davidsen, som kan true både Alta Nærsykehus og nytt Hammerfest sykehus, altså spesialisthelsetjenesten i Vest Finnmark.

Alf Bjørn sier i Altaposten 29. september at ”Ukentlig har vi hørt om tragiske tilfeller, om pasienter som har blitt sendt til sykehuset i Hammerfest fra Alta uten at det har vært fagmiljø her for å kunne gi behandling. Selv om de har blitt sendt til UNN, har viktig tid gått tapt”.

Vi har et system med regionale og nasjonale faglige retningslinjer, som fungerer godt: pasientene skal behandles på lavest mulig nivå. Dersom en fastlege kan gi deg tilstrekkelig behandling, er det sløsing med ressurser, å sende deg til sykehus. På samme måte er det sløsing med ressurser, å sende en pasient til universitetssykehus dersom lokalsykehus er rett nivå for behandling.

Vi har en rekke kvalitetsmålinger og Finnmarkssykehuset sammenlignes med andre foretak i landet. Vi kan vise til at vi ligger på linje, noe under, eller noe over de gjennomsnittlige nivåene innen alle fagfelt nasjonalt. Dermed kan vi dokumentere at vi har et fagmiljø og et faglig nivå på linje med andre foretak. Derfor oppfordrer vi pasienter til å velge behandlingssted basert på fakta og ikke følelser.


UNN-pasienter skal styres mot Hammerfest

Alta-pasienter som i dag behandles i Tromsø skal i framtiden til Hammerfest.

Hjertepasienter

At for eksempel en pasient i Alta, med mistenkt hjertesykdom sendes til Hammerfest er helt i tråd med Helse Nords retningslinjer. Slik er det i hele Nord-Norge og i resten av landet også. Hjertepasienter fra Alta behandles helt likt som pasienter ellers i landet. Dersom samtlige pasienter i landet med mistenkt akutt hjertesykdom ble sendt direkte til universitetssykehus vil dette umiddelbart sprenge kapasiteten totalt, både på universitetssykehusene og for ambulansetjenesten.

Nesten alle hjertepasienter kommer, som de skal, til lokalsykehuset. Noen få sendes rett til universitetssykehus. Da har fastlegen eller legevakten sammen med spesialist på sykehuset, vurdert at de skal dit, på bakgrunn av nasjonale retningslinjer. Av alle hjertepasienter som kommer til lokalsykehus, blir flesteparten behandlet lokalt. Helse Nords hjertespesialister har laget retningslinjer for pasientbehandling. Disse følges av både legevaktslege, fastlege og oss her på lokalsykehuset.


– Helt urimelige påstander

Leserinnlegg: – Finnes ingen grunnlag for å påstå at vi vil «tvinge» altapasienter til Hammerfest.

Alvorlige traumer

Minuttene teller for de hardest skadde pasientene. Da er det viktig at de kommer til nærmeste sykehus. Her får de livreddende initial behandling, som sikring av luftveier, akutt kirurgi og blodtransfusjon. Deretter vil lokalsykehuset, sammen med UNN, vurdere om pasienten trenger behandling på et høyere behandlingsnivå. Det kan være UNN i Tromsø, Haukeland i Bergen, eller Oslo Universitetssykehus, avhengig av skadens karakter.

Hammerfest sykehus har 90-100 pasienter årlig som blir mottatt av traumeteam etter faste kriterier. Det er få pasienter som blir sendt videre- færre enn fem i året.

Vi vet imidlertid at pasienter sendes unødig til UNN. De transporteres dit, på tross av at nasjonale retningslinjer som sier de skal til nærmeste sykehus, eller kan behandles på lokalsykehus. Dette fører i tillegg til økte kostnader og overforbruk av luftambulanse ressurser, som bør være forbeholdt pasienter hvor tidsfaktoren er av avgjørende betydning.

Så langt har vi beskrevet akutte hendelser, hendelser som ikke kan planlegges. De fleste av pasientene i Finnmark får en planlagt behandling. Det betyr at fastlegen har henvist til spesialisthelsetjenesten for et problem, som må utredes videre, eller behandles.

I nevnte artikkel i Altaposten sier ordfører i Alta, Laila Davidsen, at ”Pasienter fra Alta som ikke kan behandles lokalt, skal til Tromsø. Noe annet er fullstendig meningsløst, og fullstendig uakseptabelt”. Finnmarkssykehuset ber om en bedre forståelse for hvordan helsetilbudet i Finnmark fungerer.   Det er uforståelig for Finnmarkssykehuset at Davidsen bruker disse ordene, all den tid hun har deltatt i styringsgruppen for Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan, som beskriver hvordan tilbudet skal utvikles i Finnmark, inkludert Hammerfest sykehus og Alta Nærsykehus.

Ved å fortsette å omtale spesialisthelsetjenesten på denne måten vil man kunne oppleve en pasientflukt ut av fylket fordi politikere sprer en ubegrunnet redsel for at helsetilbudet ikke er bra nok.

Alta Nærsykehus kan rammes

Alta Nærsykehus vil medføre at Finnmarkssykehuset får økte årlige kostnader på flere titalls millioner kroner. Dette har vi planlagt med. Det er imidlertid lagt inn noen forutsetninger. En av forutsetningene for å lykkes med Alta Nærsykehus er at flere pasienter i framtiden velger å bli behandlet i Finnmark.  Finnmarkssykehuset ønsker at pasienter i Finnmark velger behandling i Finnmark.

Finnmarkssykehusets mål, er å være førstevalget for våre pasienter. Vi har i dag bedre fagmiljø, vi har kortere ventetider og færre fristbrudd enn vi hadde tidligere. Dette er viktige målbare parametre som betyr mye for pasientene. De fleste pasienter ønsker behandling så raskt som mulig, og når vi kan tilby rask behandling, ligger det til rette for at vi pasientene velger Finnmarkssykehuset før andre. Det er bra for pasienten, som får behandling nært der de bor, og bra for Finnmarkssykehuset, som får et bedre fagmiljø, jo flere pasienter de behandler.

Vi kan ikke bestemme hvor pasienten skal velge å få sin behandling. Men vi kan oppfordre politikere i Finnmark til å støtte opp om Finnmarkssykehusets strategi: å bli førstevalget for pasienter og helsepersonell. Vi vil også oppfordre pasientene til å velge behandlingssted basert på fakta.

Vivi Brenden Bech

klinikksjef for Klinikk Hammerfest