Rolf Edmund Lund"/>

– For passiv scooterpolitikk

Bollo hytteforening mener tiden er inne for å tømre ut en scooterpolitikk som fortjener respekt hos befolkningen.
nyheter

– Byråkratene og politikerne må slutte å dekke seg bak gamle prinsippvedtak om at det ikke skal være flere løypekilometer i Finnmark. Alle andre politiske vedtak kan endres og det kan det med et slikt gammelt vedtak også, sier leder Bjørnar Bull.

Under dagens medlemsmøte i Alta Ap vil nettopp scooterpolitikk være et tema. I tillegg er saken aktualisert gjennom regjeringens «parkering» av forslaget til ny motorferdselslov, senest kommentert av Scooterbrukernes forening og Suoppat hytteforening i Altaposten.

Justeringer

Bjørnar Bull mener politikerne bør være opptatt av tilrettelegging.

– Små justeringer av løypenettet skal til for å knytte sammen løypene. Man driver ikke god scooterpolitikk ved å vanskeliggjøre fornuftig kjøring og kriminalisere en så stor brukergruppe. Ved å gjøre en del mindre tilpasninger av dagens løypenett vil folks respekt for regler økes, hevder Bull.

Han reagerer på at man ikke gjør noe med et dårlig tilpasset løypenett, dårlige parkeringsforhold og dårlige løyper

– Det er ikke antall løypekilometer tilgjengelig som bestemmer trafikken, men antall scootere som skal på tur, sier han.

– Hvilke små justeringer sikter du til?

– Jeg mener at løypenettet nedenfor tregrensen bør vedlikeholdes av det offentlige. I dag betales det årsavgift for scootere, men denne går rett inn i statskassen uten at noe av dette brukes på infrastrukturen. Hva om Alta kommune søker om et prøveprosjekt hvor man får disponere årsavgiften lokalt og øremerke midlene til løypepreparering? Vår erfaring er at så lenge løypene er gode, velger folk å kjøre i disse. Dette er i alles interesse.

– Ønsker dere en oppmykning?

– I de tilfeller scooterløyper går over et frosset vann bør det lempes på 300-metersregelen for de som har til hensikt å fiske på vannet. De bør få lov til å kjøre over hele vannet for å fiske, det vil si korteste vei ut fra løype. Dette gjelder ikke generell ferdsel og man må kunne dokumentere ferdselen ved at man har med isfiskeutstyr eller er i aktivitet.

Bull sier seg enig i at næringsdrift må gå foran rekreasjon. Han savner imidlertid en forutsigbar og planmessig kommunikasjon med reindrifta.

– Det er behov for faste varslingsrutiner, hvor reindrifta kan nedlegge midlertidig ferdselsforbud i en løype eller i et område av hensyn til flytting og kalving. Slikt må kunngjøres med for eksempel minst én ukes varsel, skiltes og følges opp av reinpolitiet. I spesielt populære utfartsområder bør det vurderes om det kan merkes midlertidige omkjøringsløyper om det ikke finnes slike fra før, foreslår Bull. 

Han ser ikke bort fra at et eget forum bør etableres, der både reindrifta og scooterbrukere deltar.

Opptatt av miljø

Bollo hytteforening forsikrer at de ønsker et miljøfokus velkommen.

– Det bør settes miljømessig fokus på typegodkjenning av scootere både når det gjelder støy, motoreffekt/toppfart, beltetype og utslipp. Mye av den ulovlige kjøringen utenfor løype er testkjøring av kjøretøyer som nettopp er designet for løssnøkjøring. Effektanlegg og trimming av motorer gir både unødvendig støy, visuell forurensning og er en irritasjonskilde for mange andre brukere, sier hyttelederen.

Han etterlyser også positiv tenkning i forhold til turismen.

– Regelverket må åpne for at bedrifter som driver med guidet scooterturisme får større forutsigbarhet,  gjerne ved at man har egne dispensasjonsløyper som bare disse kan bruke. Skal Alta bli en destinasjon for vinterturisme må man få til en aktivitetsløype ut fra Alta sentrum eller flyplassen. Hittil har det bare blitt prat, fastslår Bull. Han ser ikke bort fra at det da vil være naturlig å stille spesielle krav til operatørene.

– Dette må gjerne organiseres gjennom en veiløsning hvor det bare er lov til å kjøre med scooter, eventuelt i spesielle tidsrom på døgnet og bare med spesielle type scootere med lite støy. Om få år vil det komme elektriske scootere som vil være egnet for korte turer med turister. I tillegg kan man kreve guidede turer. Jeg kan ikke se at dette skal være så veldig mye mer kontroversielt enn å bygge en vei for biler, sier han.

– Mest av alt savner jeg at noen i politisk ledelse tar tak i scootersaken. Man kan ikke late som dette er en ikke-sak. Skal Alta bli en vinterdestinasjon, så må det gjøres noen grep, mener Bull.