Jarle Mjøen"/>

Nektet å si noe om sykehus

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen toer sine hender og overlater til Helse Nord å rydde opp i sykehusdebatten i Finnmark.

  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

– Ja, svaret fra helseministeren på mitt spørsmål kan ikke tolkes annerledes. Det er urovekkende for Finnmark at vi har en minister som ikke vil ta ansvar for at fylket skal få en bærekraftig sykehusstruktur, og den er høyst forunderlig den dobbeltkommunikasjonen vi nå opplever fra helsedepartementet, slår Jan Henrik Fredriksen fast

Skyver vekk ansvaret

Frp-representanten mener at dagens spørretime avslørte at Strøm-Erichsen har en helt annen tilnærming til sykehusdebatten i Finnmark enn hennes statssekretær Roger Ingebrigtsen. Han var i Alta i begynnelsen av februar og avleverte en klar melding om at det er helt uaktuelt å vurdere endringer i dagens sykehusstruktur. Sykehusene skal ligge i Hammerfest og Kirkenes, og det er uaktuelt med akutte sykehustjenester og fødeavdeling i Alta.

– Ministeren kommer til Stortinget og sier at hun ikke ønsker å ta ansvar, og skyver det over på Helse Nord. Hun vil overhodet ikke ta stilling til om det er nødvendig med konsekvensutredning, eller om det er behov for en debatt om hvilken struktur som vil være best mulig, slår Henriksen fast.

Trist

Frp-politikeren tolker svaret fra ministeren som at hun ikke vil gi styringssignaler til Helse Nord for å sikre et bedre helsetilbud i Alta-regionen. I stedet ber hun Helse Nord løse situasjonen i Alta uavhengig av helseforetakets investeringsplan.

– Det er trist for befolkningen i Alta, Kautokeino, Loppa og Kvænangen. Dette er den mest befolkningstette regionen i Finnmark, og bør få akutte sykehustjenester og fødeavdeling. I praksis et lite sykehus. Det er snakk om å skape en bærekraftig sykehusstruktur som gir Helse Nord et økonomisk grunnlag for drift, mener Fredriksen.

Samtidig understreker stortingsrepresentanten fra Sør-Varanger at han ikke vil ha noen store sykehuskolosser i Finnmark, men små lokalsykehus som gir trygghet i akuttsituasjoner.

– Vi må innse at UNN er hovedsykehuset som vi må forholde oss til når det gjelder alvorlige sykdommer og større kirurgiske inngrep. Med det som utgangspunkt tror jeg det er mulig med tre sykehus i Finnmark hvorav ett må komme i Alta, slår han fast.

Spørsmålet

Dette er spørsmålet Jan Henrik Fredriksen stilte helseministeren:

«Helse Nord går i sin strukturplan inn for å rive sykehuset i Hammerfest og Kirkenes og deretter bygge nye sykehus. Det har over mange år foregått en stor endring av bosettingsmønsteret i Finnmark. I en slik sykehusstrukturprosess hvor det skal investeres anslagsvis opp mot 2,5 mrd. kr så burde det være naturlig at Helse Nord gjør en utredning og strukturvurdering for å være sikker på at innbyggerne i Finnmark får et best mulig helsetilbud, og at Helse Nord sikres økonomisk drift. Hva vil statsråden foreta seg for å ivareta dette?»