Jarle Mjøen"/>

Gjerdebot: 1000 kr døgnet

Ulovlige reingjerder i Alta kommune kan koste reineierne dyrt om de ikke fjernes.
nyheter

– Planutvalget krever at distriktene 40 Orda og 26 Lakkonjarga fjerner det ulovlig oppsatte gjerdet i Bognelvdalen. Frist for fjerning settes til en måned etter at vedtaket på lovlig anvist måte er underrettet de to berørte distrikter. Fjernes ikke gjerdet innen fristen, vil det påløpe tvangsmulkt med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 116a inntil pålegget om fjerning er etterkommet, heter det i innstillingen som planutvalget skal ta stilling til onsdag.

1000 kr døgnet

Administrasjonen i Alta kommune foreslår å sette døgnmulkten til 1000 kr. Dermed kan det koste de to reinbeitedistriktene som har satt opp gjerdet dyrt dersom de ikke etterkommer pålegget fra Alta kommune.

Det aktuelle gjerdet som det trues med døgnmulkt for, skriver seg tilbake til en søknadsprosess som startet i 2001. Alta kommune mottok en søknad om oppføring av to reingjerder i kommunen. Det ene gjerdet ble søkt oppført i nedre delen av Garajohkdalen og frem til brua ved Rv 93. Gjerdet var en forlengelse av eksisterende gjerde som er satt i Garajohkdalen. Det andre gjerdet ble søkt oppført fra øverst i Bognelvdalen (tregrensa) ned dalen frem til sjøen i Langfjordbotn. Dette var også forlengelse av eksisterende gjerde som går fra Holmvannet til toppen av Bognelvdalen. Samlet strekning for den nye delen i Bognelvdalen er rundt 10 kilometer.

Negativt svar

I kommunens tilbakemelding heter det at slike gjerder vil være til stor ulempe for vilt, landbruk, skogbruk og friluftsinteresser i kommunen. Alta kommune har derfor ikke akseptert oppføring av gjerdene. Kommunen har videre påpekt at oppføring av slike gjerder krever særskilt behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

I tillegg ramses det opp flere andre reingjerder som er satt opp uten kommunens samtykke, og krav om forutgående hørings- og beslutningsprosesser.

Må rives

Nå inviteres planutvalget til å stille ultimatum overfor reindriftsmyndighetene. Dersom det ikke kan fremlegge dokumentasjon på at disse sakene er behandlet etter plan- og bygningslovens bestemmelser, vil planutvalget anse gjerdene som ulovlig oppsatt og krevd fjernet.

Allerede i første punkt i innstillingen tas det et oppgjør med Landbruks- og matdepartementet som har stadfestet reingjerder uten at de aktuelle gjerdene har vært gjenstand for offentlig høringsrunde. Alta kommune og andre berørte parter har ifølge planadministrasjonen i Alta kommune ikke fått mulighet til å komme med uttalelse.