Arne Hauge"/>

– Ikke justering, men eliminering

Bestanden er for svak til å tåle en jaktkvote på 8 gauper i vår region, mener Naturvernforbundet i Troms og Finnmark.
nyheter

I en klage til Direktoratet for Naturforvaltning påklager Naturvernforbundet derfor vedtaket om et slikt omfang av kvotejakt på gaupe i vårt område, region 8. De mener at totalkvoten er urimelig stor i forhold til estimert gaupebestand, samtidig som det heller ikke er gitt kvotebegrensning på uttaket av hunndyr.

– Siden jakta er igangsatt, ber vi om at klagen gis oppsettende virkning inntil den er behandlet, bemerker forbundets rovviltkontakt, Magne Klingsheim. Det betyr i praksis at jakta må stanses inntil klagen er behandlet, noe forbundet begrunner med at kvoten ble offentliggjort 28. januar, bare tre dager før jaktstart 1. februar.

Eliminering

– Vi klager fordi de nasjonale bestandsmål for vår region er ikke nådd, lyder Klingsheims klare begrunnelse for klagen. Disse bestandsmålene forutsetter 10 ynglinger i snitt i vår region, hvorav 4 i Finnmark. I år kan inntil 119 gauper felles i Norge, hvorav 8 i vår region. Av disse kan om så alle være hunner.

– Dette antallet vurderer vi til å kunne true bestanden på lang sikt. I en estimert bestand med 8,8 familiegrupper i snitt, er 8 dyr ikke en justering av bestanden, men kan i verste fall være en eliminering, uttaler Klingsheim. På vegne av Naturvernforbundet gjør han oppmerksom på kommentarene til rovviltforskriften av 2005, der det til paragraf 11 heter følgende om kvotejakt på gaupe.

Svakt økende

«For å unngå for stor avskyting av hunndyr, bør det som en hovedregel benyttes egne hunndyrkvoter, som sikrer en bedre kontroll med den reproduserende del av bestanden. Det bør også vurderes å dele opp kvoten i en kvote ved jaktstart og en reservekvote for å redusere faren for overskyting».

Forbundet viser også til at kvotebegrunnelsen vis a vis skadepotensial er for svakt fundert. Dessuten viser historien om gaupas gjenetablering i Finnmark at den ikke er utpreget ekspansiv, bare svakt økende. Og det er allerede kjent en avgang på fire gauper i 2008, minner de om.