Syv krav

Det var også annen informasjon enn konsekvensutredning departementet savnet i Wega Minings søknad om utmål i Kvalsund.
nyheter

I svarbrevet som avslår søknaden, lister Nærings- og handelsdepartementet opp syv punkter de krever nærmere redegjørelse for ved en ny søknad:  • kopi av firmaattest og siste årsregnskap for Wega Mining og Metallica Mining
  • grunneiere og brukerinteresser i det aktuelle området
  • aktiviteter som planlegges iverksatt dersom det gis utmål
  • hvordan eventuell bergverksdrift vil skje, og omfanget av dette
  • eventuelle konsekvenser for samiske interesser, herunder reindriftsnæ ringen, ved utmål
  • eventuelle konsekvenser for samiske interesser, herunder reindriftsnæ ringen, ved bergverksdrift
  • hvilken dialog/møter Wega Mining har hatt med Sametinget, lokale myndigheter, reindriftsforvaltningen, grunneiere og brukere i områ det.