Jarle Mjøen"/>

– Uten Raipas blir det vanskelig

Uten å ha fri tilgang til Raipas som beiteland kan hele flyttesystemet øst for Alta rakne.
nyheter

– Raipas er veldig viktig for de som har rein i området, men vil også ramme andre reindriftsutøvere. Hele det østre flyttesystemet er avhengig av arealene på Raipas. Må reinen vekk fra Raipas får vi en dominoeffekt som vil påvirke mange distrikt, hevder Hans Ole Eira – selv reindriftsutøver i et annet område, men den som har talt reindriftas interesser under forhandlingene sammen med Johan Ingvald Hætta – assisterende reindriftssjef.

Forståelse

Eira ber om forståelse for kampene næringen må ta for å sikre beitereal og flytteveier.

– Vi er ei næring under sterkt arealpress fra andre samfunnsinteresser. Nærmest daglig er det en kamp for å sikre beiteland. Reindriftsnæringa opplever en bit for bit-politikk der vi er den tapende part, forklarer NRL-representanten.

Tror på Alta

Han vil ikke stemple Alta som noen versting, og håper at det er en økende forståelse både på politisk og administrativt nivå i kommunen for de utfordringer reindrifta sliter med.

– Jeg både håper og tror at Alta kommune har forståelse for og nødvendig viten om reindrifta. Det er ni reinbeitedistrikt som berører Alta kommune, og det vil bli ille for næringa om den ikke møter forståelse og velvilje, klargjør Hans Ole Eira.

Vinner fram

Han og NRL mener imidlertid at de sitter med de beste kortene – vedtaket fra reindriftsstyret som ber departementet legge beitegrensene ned mot Alta by.

– Det er det departementet har å forhold seg til, og vil nok også være grunnlaget for å faste grensene, mener Eira.

Om departementet mot formodning skulle lytte på kommunen og landbruksinteressene, har NRL og berørte i reindriftsnæringen antydet at saken sannsynlig ender i rettssystemet.

– Ja, vi kan ikke se bort fra reinbeitegrensene vil bli rettslig prøvd.