Sier ja til kraftlinje

Sikkerhet veier tyngre enn reindriftsinteresser.

Illustrasjonsfoto  Foto: Statnett

Aili Keskitalo. 

nyheter

Sametingsrådet kan akseptere bygging av den nye 420 kilovoltslinja fra Balsfjord til Skaidi.

– Sametingsrådet har valgt å akseptere at det foreligger et reelt behov for å øke kraftsikkerheten og at denne linja vil gi en sikker levering av kraft til befolkningen i Troms og Finnmark, sier sametingspresident Aili Keskitalo i en pressemelding fra Sametinget.

Sikrer kraftforsyningen

Linja skal anlegges gjennom noen av de mest sentrale reindriftsområdene i Norge. Reindriftsfaglige vurderinger og konsultasjonene som er gjennomført med reinbeitedistriktene viser at de negative konsekvensene av linja vil bli belastende for berørte samiske interesser. Men selv om linjebygginga utgjør et stort inngrep i sentrale reindriftsområder, velger Keskitalo å la være å sette seg i mot.

– 420 kV kraftlinja utgjør et stort og omfattende inngrep. Derfor er dette en stor og vanskelig sak for det samiske samfunnet. Realiseringen av linja vil komme på toppen av tidligere inngrep. Når sametingsrådet likevel velger å gi sin tilslutning, er dette først og fremt begrunnet med tanke på kraftsikkerheten, sier Keskitalo.

Hun stiller som betingelse at man for ettertida vil være mer restriktiv med tillatelser til belastende inngrep i de samme områdene:

– Dette gjelder spesielt andre store utbygginger, eksempelvis vindmølleparker, Keskitalo.

Må redusere ulempene

For Sametinget har det vært viktig at samiske rettighetshavere har fått anledning til å delta i planprosessene gjennom dialog og konsultasjoner. Dialogen vil være like viktig ved den videre planleggingen og under selve anleggsperioden. Det skal utarbeides en plan for miljø-, transport og anleggsarbeid (MTA-plan).

– I konsultasjonene har vi ettertrykkelig presisert at Statnett plikter å redusere ulemper for reindriften gjennom nær dialog med utøverne. Det skal på alle vis tas hensyn til reindriften og den sesongmessige bruken i de ulike reinbeitedistriktene, avslutter Keskitalo.