Ber politikerne om å snu:

Kommunen vil si ja til asylmottaket

Ber om at klagen tas til følge.

VIL SNU: Administrasjonen i Alta kommune ber politikerne å snu om asylmottak. 

nyheter

Nordlys Hotell har klaget på vedtaket om at de ikke får starte asylmottak i Bossekop. I en klage, ført i pennen av hotellets advokat, kommer det frem at man mener klagene fra naboene ikke er relevante.

– Rene spekulasjoner

Man viser videre til at det ikke er holdepunkter for at eiendommene i området reduseres i verdi, og at næringsdrivende ikke vil etablere seg.

– Dette er rene spekulasjoner og det er uansett ikke relevant for vurderingen av om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, står det videre å lese i klagen.

Alta kommune ber nå kommunestyret om å ta klagen til følge. Dersom ikke kommunestyret snur, sendes saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

– Administrasjonen vurderer at vilkårene for å innvilge dispensasjon er tilstede i denne saken og at klagen fra Nordlys Hotell AS derfor må tas til følge. Som følge av dette anbefales Kommunestyrets vedtak i sak 90/14 omgjort (dispensasjon innvilges), og at nytt vedtak fattes som foreslått i administrasjonens innstilling.

Vil trolig gjøre om

Mye tyder på at fylkesmannen vil tvinge gjennom et mottak i Bossekop, dersom saken havner der. Fylkesmennene har flere ganger omgjort beslutninger om asylmottak, senest i september ble Nordkapp kommune tvunget i kne i en lignende sak.

Der gikk Fylkesmannen i Finnmark inn og innvilget dispensasjon og bruksendringstillatelse for etablering av asylmottak på Nordkapp Vandrerhjem, meldte Finnmark Dagblad da. Fylkesmannen la i det tilfellet vekt på at eiendommen ikke var uegnet som asylmottak, og slo fast at bruksendringen ikke er så omfattende at den tilsidesetter hensynet bak arealformålet.

Det har den siste tiden også vært gjort om vedtak om å nekte etableringer av asylmottak i kommunene Årdal og Hitra. Fylkesmenn grep inn i begge tilfellene og tillot etableringene.