Frykter psykiatrisk kaos når Jansnes forsvinner

Psykatripasienter henvises fortsatt til Jansnes, som snart legges ned. – Pasientene får ikke behandlingen de har krav på, mener psykiater.

OVER OG UT: Jansnes legges ned i løpet av denne måneden.  Foto: Jarle Mjøen

KRITISK: – Ut fra de månedlige bevilgningene som gis kan man anslå at de 670 pasientene hos VPP i Alta ikke får adekvat psykiatrisk behandling, sier Thor Kvakkestad, innehaver av den private behandlingsinstitusjonen Psykia AS. 

nyheter

Thor Kvakkestad, innehaver av den private behandlingsinstitusjonen Psykia AS, kommer med kraftig kritikk mot Finnmarkssykehuset, og ber om at fylkeslegen ser nærmere på praksisen til helseinstitusjonen.

Saken han har klaget inn, kommer som følge av at en pasient 24. oktober ble tilbudt plass på Jansnes, kun uker før driften skal avvikles.

– I dette tilfellet tilbys pasienten plass til døgnopphold på en enhet som legges ned i løpet av november. Denne saken ble ikke vurdert i henhold til rettighetsbestemmelsene, noe sykehuset er pålaget å gjøre, skriver Kvakkestad i et brev til fylkesmannen.

– Ikke enestående
Kvakkestad gjør det klart at dette ikke er et enestående tilfelle.
– Psykia AS har kjennskap til flere saker hvor søknader ikke vurderes i henhold til rettighetsbestemmelsene for elektivt døgnopphold. Det settes ikke juridisk bindende frister for dato for helsehjelp, skriver han i sin klage.

Til Altaposten sier psykiateren at Finnmarkssykehuset ikke gir pasientene tilbudet de skal ha.
– Årsaken er utelukkende økonomisk. At Jansnes legges ned, ser jeg ingen annen grunn til enn at de skal spare penger, sier Kvakkestad, som frykter en enda verre situasjon når Jansnes er borte.

– Mye verre enn andre
– Ved DPS sine døgnenheter  opererer de fast med å skrive pasientene ut etter 1-2 uker. Utskrivningsdato bestemmes ved innleggelse, uten å ta hensyn til pasientens behov. Dermed får man mindre behandling enn man har krav på. En pasient med depresjon eller sosial angst har ofte lite å stille opp med når behandlingspersonalet formidler utskrivningsdato, dette blir bare akseptert. Dette skjer i en viss grad over hele landet, men det vi har opplevd ved Finnmarkssykehuset er mye verre enn andre steder, forklarer han.

Slik systemet er ment å fungere, har prioriterte pasienter rett til å kontakte Helfo dersom fristen for innfrielse av helsehjelp overskrides. Da får pasienten tilbud hos en annen behandler. Dette er en behandling Finnmarkssykehuset i så fall må betale for.

Sjeldne timer
– Også i forhold til poliklinisk behandling ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) i Alta har vi gjennom de siste to årene fått kjennskap til at det ytes et særdeles mangelfullt tilbud. Her settes det frister, men de har dessverre liten verdi for pasientene. For å unngå brudd på garantien tas alle pasientene med juridisk rettighet i mot, men oppfølgingen deretter er særdeles mangelfull. Pasientene blir satt opp til svært sjeldne timer, dermed kan sykehuset juridisk sett oppfylle fristen, slik at pasienten ikke får mulighet til å kontakte HELFO, sier Kvakkestad.

– Pasientene og de pårørende får ofte ikke svar fra behandler når de tar kontakt, og får heller ikke tilbakemelding angående timer. Slik blir pasienter med svært alvorlige symptomer gående å vente i ukevis uten at noe skjer, legger han til.

God nok behandling?
Kvakkestad viser også til en bekymringsmelding fra fylkeslegen i 2013.

 – I en bekymringsmelding fra fylkeslege Karin Straume til Helfo, kom det i 2013 frem at VPP Alta har et månedlig budsjett på 700.000 kroner for å betjene 670 aktive pasienter. Uten å ha direkte kjennskap til detaljkostnadene hos VPP Alta, kan man på generelt grunnlag si at dette i beste fall kan tilsvare èn terapitime hver andre måned. Videre kan man uavhengig av kjennskap til diagnoser på disse 670 pasientene anslå at dette ikke tilsvarer adekvat psykiatrisk behandling, mener han.

Fungerende fylkeslege Marit Gansmo bekrefter overfor Altaposten at de undersøker tre saker hvor Psykia AS har klaget inn Finnmarkssykehuset.

– De tre sakene omhandler lignende forhold. På bakgrunn av dette har vi henvendt oss til Finnmarkssykehuset og bedt om en tilbakemelding, sier Gansmo.

– Forsvarlig tilbud
Psykia og Finnmarkssykehuset har tidligere hatt uenigheter, og Finnmarkssykehuset har måttet betale store pengesummer til selskapet. Bare i mai 2013 fakturerte firmaet Finnmarkssykehuset for 1,17 millioner kroner.

– Det er jo en kjent sak at vi har en faglig uenighet med Psykia as angående behandling av pasienter innenfor psykisk helsevern og rus. Psykia har nå bedt fylkesmannen om å føre tilsyn med vår virksomhet. Vi oppfatter det som uproblematisk at fylkesmannen fører tilsyn med oss. Slike tilsyn er også ofte nyttige for oss. Hvis det avdekkes feil, gir det oss en sjanse til å rette opp og forbedre oss, sier Gunn Heatta, konstituert klinikksjef for psykisk helsevern og rus ved Finnmarkssykehuset.

Hun mener tilbudet som gis av Finnmarkssykehuset er fullt forsvarlig.

– Vi mener at våre pasienter får et fullt ut forsvarlig og formelt rett tilbud. Det er ingen fast policy hos oss å skrive ut pasienter etter 1-2 uker. Behandlingstiden for våre pasienter varierer sterkt, fra 1-2 dager til mange måneder, og det er medisinske behov som avgjør hvor lenge en pasient behandles. For noens del kan det bety 1-2 uker, men det kommer helt an på pasientens behov, fastholder Heatta.

– Hvorfor henviser man til en post som legges ned kun kort tid etterpå?

– Vi står foran en omlegging av tilbudet, med nedleggelse av Post Jansnes og oppbygging av døgntilbud i Tana, samt etablering av ambulante psykiatriske akutt-team. Dette gir oss naturlig nok noen utfordringer i omstillingsfasen, men vi arbeider med å løse dem på en god måte innenfor rammene vi er gitt. Post Jansnes er fortsatt i full drift, og det vil derfor selvfølgelig kunne være fornuftig å henvise pasienter dit for mer kortvarig behandling, fastholder Heatta, som ikke mener Finnmarkssykehusets pasienter får et dårligere tilbud enn andre.

– Vårt inntrykk er at tilbudet i Finnmark er fullt på høyde med resten av landet, fastholder hun.