Fylkesrådmannen neppe inhabil i «Bruer-saken»

Dobbeltrollene er tilsynelatende greie, mener jussprofessor.

Øystein Ruud  Foto: Kari Bjørkli Thomassen, Finnmark fylkeskommune

nyheter

Fylkesrådmann Øystein Ruud har involvert seg langt sterkere enn det som er normalt for rådmenn når kommune eller fylkeskommune er part i en rettssak. Professor i rettsvitenskap og en av Norges fremste eksperter på offentlig rett, Jan Fridthjof Bernt, har vurdert Ruuds rolle som aktiv i selve rettsaken og at han i neste omgang bidro til at saken ble anket etter å ha innstilt overfor fylkesutvalget.

– Det skal nok svært mye til for at han blir inhabil på grunn av dette, er konklusjonen til jusprofessoren.

Opptrådte som advokat

Overfor Altaposten har fylkesrådmann Øystein Ruud bekreftet at han har vært direkte involvert i rettsprosessen da fylkeskommunen tapte på alle punkter i saken mot Bjørnar Bruer i Alta tingrett. Fylkeskommunen har forsøkt å avskjedige Bjørnar  som ansatt ved Elevheimen/Alta videregående skole, men anklagepunktene har i tingretten blitt avvist av både fagdommer og legdommere. Rettsaken er en av de mest omfattende som er ført ved Alta tingrett og gikk over flere uker.

JUS-PROFESSOR: En av Norges fremste eksperter på offentlig rett, Jan Fridthjof Bernt, har på forespørsel fra Alaposten vurdert om det kan ha vært inhabilitet knyttet til fylkesutvalgets ankevedtak i Bruer-saken. Her er Bernt (t.v) sammen med Martin Kolberg i Stortingets kontrollkomite i en sak uten tilknytning til Finnmark.   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg har vært saksansvarlig advokat i saken. Fylkeskommunens advokatfullmektig har ført saken med bistand fra rettslig medhjelper fra Kluge advokatfirma AS, og KS Advokatene, har Ruud bekreftet overfor Altaposten.

Fylkesordfører Runar Sjåstad vedgår at dette ikke er normalt.

– Men det er heller ikke normalt å være i den heldige situasjonen som Finnmark fylkeskommune er i. Vi har en rådmann som er utdannet jurist, har praktisert som advokat og med det har en helt spesiell kompetanse, var fylkesordfører Runar Sjåstads vurdering.

Det hører med i bildet at Ruud søkte bistand hos et sørnorsk advokatfirmaet under rettsprosessen mot Bruer. Ifølge fylkesrådmannen har det ifølge sakskostnadsoppgavene som ble levert tingretten kostet 923.500 kroner. I tillegg kommer utgifter til faktisk utdrag og øvrige utgifter på 231.686 kr.  Tingretten mener fylkeskommunen i tillegg til egne advokatutgifter må ut med 1,71 millioner kroner, i form av oppreisning, erstatning for tapt arbeidsinntekt og salær til Bruers advokat.

Skeptisk til roller

Det har etter at fylkesutvalget, etter råd fra fylkesrådmannen vedtok å anke dommen, kommet flere reaksjoner på de ulike rollene han har hatt fram mot ankebeslutningen. Politikere fra flere parti har tatt dette opp. Altaposten har på lederplass stilt spørsmål om dette kan ha medført inhabilitet, og har her samtidig gitt uttrykk for at det er lite heldig at den som innstiller og tilrettelegger i spørsmålet om anke har hatt så liten distanse til saken som i dette tilfellet. I fylkesutvalget ble det vedtatt å anke saken med seks mot tre stemmert. Mindretallet kom fra tre  ulike parti.

Professor Jan Fridthjof Bernt har på forespørsel fra Altaposten vurdert saken ut fra konkrete problemstillinger:

– Det er selvsagt vanskelig for meg å mene noe presist om denne saken herfra, så jeg må nøye meg med noen helt prinsipielle svar, klargjør Bernt fra Universitetet i Bergen.

Svarene fra Bernt

Her er spørsmålene til og svarene fra jussprofessoren:

– Er det god forvaltningsskikk å rettlede politikerne i en sak der en selv har vært direkte involvert (saksansvarlig advokat)?

– Dette vil normalt være uproblematisk så lenge vedkommende har opptrådt på kommunens vegne og ikke har noen tydelig personlig egeninteresse i saken. Når en kommune taper en sak, er det naturlig at den som har ført saken og kjenner den best, gir råd om man skal anke.  Men hvis fylkesrådmannen har engasjert seg personlig i saken på en måte som går klart ut over advokatrollen, kan han bli inhabil.

– Kan Ruud bli rammet av habilitetslovgivningen?

–  Vurdeingstemaet vil her, Forvaltningsloven § 6, andre avsnitt, være om det foreligger «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til» fylkesrådmannens upartiskhet i saken. Utgangspunktet vil her være at så lenge det ikke er personlige interesser inne i bildet, vil det at han har opptrådt og argumentert på vegne av fylkeskommunen i saken, ikke skape inhabilitet. Det skal nok svært mye til for at han blir inhabil på grunn av dette.

– For Finnmark fylkeskommune har rettsaken i første runde kostet nær tre millioner kroner i form av egne saksomkostningsberegninger, Fagforbundets/Bruers saksomkostninger og oppreisning. Har det betydelige økonomiske omfanget, hvor fylkesrådmannen har vært ansvarlig for personellbehandlingen, noen innvirkning på habilitetsvurderingen?

– Det er formodentlig fylkesutvalget som har tatt stilling til dette. Og som må være forberedt på kritikk med det utfall saken fikk. Sakens omfang, og nedside for fylkeskommunen, vil neppe ha betydning for inhabilitetsvurderingen av fylkesrådmannen.

  • Fylkestingsrepresentantene Trine Noodt (V), Rut Olsen (Kp) og Bengt Rune Strifeldt (Frp) har i et brev til fylkesordføreren bedt om at det blir en ny runde i spørsmålet om Bruer-saken skal ankes. I brevet fra de tre går det fram at anken på grunn av den særdeles klare og enstemmige dommen bør trekkes, og at saken avlsluttes. I tillegg bil de tre ha en granskning av saken.