Fem ganger ble Bjørnar utsatt for grunnløse politianmeldelser fra sin egen arbeidsgiver

Tingretten slakter behandlingen Bjørnar Bruer fikk fra fylkeskommunen. Fagforbundets advokat: – Saken har hatt helt ekstreme proporsjoner.

FULL SEIER: Bjørnar Bruer vant på alle punkter mot Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Fredag offentliggjorde Alta tingrett dommen i arbeidsrettssaken mellom Bjørnar Bruer og Finnmark fylkeskommune (FFK).

Dommen er for ordens skyld ikke rettskraftig, da den kan ankes videre til lagmannsretten.

Men i tingrettsdommen får Bruer, som har vært ansatt ved elevboligene tilknyttet Alta videregående skole siden 1984 med en lederstilling siden 1998, full støtte.

Som Altaposten skrev fredag må fylkeskommunen ut med drøyt 1,7 millioner kroner i erstatning for tapt inntekt, oppreisning og for å dekke Bruers advokatkostnader.

Unødvendig belastende

Inkludert i beløpet ligger en for arbeidsrettssaker unormalt høy oppreisning, 130.000 kroner.

Årsaken til den høye oppreisningen er flerdelt:

 • Det psykososiale arbeidsmiljøet har vært svært dårlig, og saken har i seg selv vært en belastning for Bruer. Dette har ført til helseplager for hans del.
 • Bruer har blitt utsatt for «særdeles grove og krenkende beskyldninger» uten at det har vært grunnlag for dette.
 • FFK har ifølge retten gjentatte ganger brukt betegnelser som «grov økonomisk utroskap, brudd på habilitetsbestemmelser, illojalitet, ordrenekt, manglende samarbeid, utilbørlig atferd og manglende forståelse av lederrollen» uten at det har vært lagt fram dokumentasjon som underbygger påstandene. Utsagnene blir dermed unødvendig belastende.
 • FFK har «ført en aggressiv prosess mot Bruer, som han må ha opplevd som meget vanærende».
 • FFK undersøkte ikke faktum nærmere, og gjennomførte ikke reelle drøftelser med Bruer før de sa opp og deretter avskjediget Bruer.
 • Fem ganger i perioden etter oppsigelsen anmeldte FFK Bruer til politiet. Flere av anmeldelsene fremstår som åpenbart unødvendige, slik det fremgår av dommen. Samtlige anmeldelser viste seg å være grunnløse, og tingretten setter samtlige fem anmeldelser i sammenheng med arbeidsrettssaken.
 • Til og med under rettssaken kom FFK med grunnløse beskyldninger, om et mulig tyveri av en sofa.

Sykemeldt

I dommen fremgår det at det har vært en «uro» ved arbeidsplassen siden 2012. En rekke uenigheter mellom Bruer og ledelsen pekes på som årsaken til uroen. Retten ser det ikke sannsynliggjort at det er Bruers skyld at uroen oppsto.


Full seier over fylkeskommunen

Må ut med 1,7 millioner etter arbeidsrettssak.

Bruer ble sykemeldt i 2012, og var helt eller delvis sykemeldt i perioder av 2013 og 2014. FFK skriver i et prosesskriv at de mener Bruer misbrukte sykemeldingsordningen, noe tingretten er uenig i – de mener sykemeldingene er reelle, og kom av blant annet det dårlige psykososiale arbeidsmiljøet og krangelen med ledelsen.

Grove beskyldninger

6. oktober 2014 fikk Bruer skriftlig advarsel om oppsigelse. Noen måneder senere, 5. januar 2015, mottok han forhåndsvarsel om oppsigelse. Det ble gjennomført et drøftelsesmøte 15. januar, før oppsigelsen kom 26. januar.

Ifølge fylkeskommunen lå en rekke forhold til grunn for oppsigelsen; påstanden var at Bruer utviste manglende samarbeid, ordrenekt, illojalitet og utilbørlig atferd.

Tingretten fant ingenting av dette bevist.

Misforsto politibrev

I perioden rundt oppsigelsen 26. januar ble Bruer anmeldt til politiet, med påstand om økonomisk utroskap og korrupsjon. Bakgrunnen var ifølge FFK at Bruer ga sin sønn, som var tilkallingsvikar, fordeler ved at han brukte sønnen mer enn «normalt». Dette ble motbevist i rettssaken.

Som en respons på anmeldelsen sendte politiet et standardbrev, en bekreftelse på at forholdet var anmeldt, og at politiet sorterte forholdets art under «utroskap, grovt».

Dette tolket FFK som at politiet hadde iverksatt etterforskning og at politiet mente forholdet var grovt. Dette ble brukt som ett av to argument for å gjøre oppsigelsen til en avskjedigelse, noe som ble effektuert 4. februar 2015.

– FFKs tolkning av politiets standardbrev må i beste fall bero på en misforståelse, skriver tingretten.

Ble informert

Det andre forholdet FFK brukte for å argumentere for avskjedigelse, var at Bruer ikke rettet seg etter en instruks om å legge inn elevsaker i et elektronisk verktøy. Bruer la ikke inn en eneste slik sak i det elektroniske verktøyet helt siden april 2014, noe FFK mente beviste ordrenekt.

Problemet for FFK var bare at det var nestlederen som hadde påtatt seg dette ansvaret, grunnet Bruers delvise sykemelding. Denne arbeidsdelingen var avklart med ledelsen, blant annet gjennom en mail.

Fant «stjålne» hvitevarer

I ettertid av avskjeden ble Bruer anmeldt fire ganger til.

 • Ved en innkjøpssjekk fant man en liste på tre hvitevarer som ikke var å oppdrive. Bruer sto for kjøpet, og FFK antok at disse var underslått og anmeldte saken. Disse ble funnet noe senere, i en elevhybel. Retten mener FFK burde spurt Bruer om hvitevarene, før de anmeldte han.
 • I april 2015 ble Bruer anmeldt for å ha en jobb på si' ved Kontorservice eiendom. Totalt var det ifølge rektor snakk om anslagsvis seks timer fordelt på to år. Tidligere rektor vitnet i saken, og bekreftet at Bruer fikk en tidsubegrenset tillatelse i 1991, til å jobbe litt for Kontorservice eiendom. Rektor Inger Persen bekreftet overfor retten at hun ble kjent med avtalen i 2013, og retten konstaterer at det vesle biervervet både var legitimt og at det var allment kjent.

– Dette ble senere i prosessen benyttet for å underbygge en allerede besluttet oppsigelse og avskjed, konstaterer tingretten, som mener det var usaklig å prøve å begrunne oppsigelsen i biervervet.

 • Da den første anmeldelsen ble frafalt i juni 2015 klaget FFK, og la også på et nytt punkt knyttet til økonomisk utroskap. Anmeldelsen kom til tross for at det her var snakk om utbetalinger som rektor eller assisterende rektor i årevis hadde godkjent.
 • Den siste anmeldelsen ble levert inn i juli 2015, og var – i likhet med de andre anmeldelsene – grunnløs, ifølge tingretten.

– Anmeldelsene skulle senere samtlige vise seg å være grunnløse. Retten finner grunn til å se anmeldelsene i sammenheng med den verserende stillingsvernsaken. Arbeidsgivers saksbehandling har i så måte etter rettens syn påført Bruer en unødig merbelastning, konstaterer tingretten.

Kan ha oppført seg dårlig

Tross en omfattende mengder dokumenter og en rekke vitneforklaringer klarte ikke FFK å legge fram holdbare og relevante bevis for tingretten i løpet av de to ukene rettssaken varte.

Med ett unntak.

I dommen konstaterer tingretten at Bruer «trolig» opptrådte kritikkverdig i et informasjonsmøte i desember 2012. Dette fordi han stilte kritiske spørsmål til rektor under møtet, til tross for at det var gitt beskjed om at diskusjoner skulle tas i gruppesamtaler. Rektor og Bruer skværet imidlertid opp like etter, fremgår det av dommen.

Svært dårlig fundert

Samlet mener retten både oppsigelsen og avskjeden er svært dårlig fundert. Avskjeden virker i tillegg å være preget av en forhastet beslutning, mener tingretten.

Det stilles for ordens skyld ekstra strenge krav i lovverket for å kunne gå til avskjed av noen, av mange årsaker.

Samlet mener tingretten at de forhold Bruer kritiseres for «kommer helt i skyggen av den saksbehandlingen som FFK iverksatte på slutten av 2013 og fram mot oppsigelse og avskjed var gitt».

– Saksbehandlingens karakter preger saken og sakens bevisbilde i en slik grad at det reelle omfanget av de eventuelle kritikkverdige forhold som Bruer kan belastes for, kommer i bakgrunnen og dessuten fremstår som uklare. Etter rettens syn bærer ledelsens ordre og instrukser rettet mot Bruer preg av ikke å være forankret i klare retningslinjer og klar arbeidsfordeling, heter det i tingrettsdommen.

Som Altaposten skrev fredag fant tingretten ikke noen av påstandene mot Bjørnar Bruer bevist. I dommen plukkes «bevisene» fra FFK fra hverandre helt og fullt. Dermed tilsidesettes både avskjed og oppsigelse, i tillegg til at FFK som tidligere nevnt må ut med 1,7 millioner.

– Ekstreme proporsjoner

I forbindelse med arbeidsrettssaken mellom Finnmark fylkeskommune og Bjørnar Bruer kom Fagforbundet tidlig på banen. Fagforbundets advokat Eirin Halvorsen Lillehof bisto Bruer i tiden fram mot og under rettssaken.

Hun er ikke overrasket over dommen:

– Jeg har ikke vært borti lignende. Vi holdt på i to uker i retten. 4.000 sider med dokumentasjon har vært lagt til grunn. Saken har hatt helt ekstreme proporsjoner i forhold til hva som er normalt i arbeidsrettssaker. I prosessen har fylkeskommunen rettet massive beskyldninger mot Bjørnar. Jeg har aldri hatt eller sett saker som har vært som denne, både i størrelse og form, sier Lillehof til Altaposten.

Hun konstaterer at retten ga Bruer fullt medhold, mens fylkeskommunen får det glatte lag i dommen.

– Jeg har heller ikke tidligere sett en arbeidsgiver som har vært villig til å gå til slike skritt som har blitt gjort i denne saken. Og når dette gjøres av en stor offentlig etat med blant annet egen HR-avdeling, da blir det enda mer forstemmende at man får slike prosesser. Jeg har holdt på med arbeidsrett i mange år, og har ikke vært borti lignende, sier hun.

Håper politikerne tar tak

Lillehof ønsker ikke overfor Altaposten å gå inn i detaljer rundt de forskjellige enkeltmomentene i dommen.

– Men jeg håper noen i den politiske ledelsen i Finnmark fylkeskommune er sitt ansvar bevisst, at de leser dommen, tar denne til etterretning og setter i gang med et arbeid for å sikre at slike prosesser ikke får gjenta seg. For her har Finnmark fylkeskommune brukt ekstremt mye penger på en særdeles dårlig fundert prosess.

Grove beskyldninger

Altaposten har vært i kontakt med Bjørnar Bruer. Han vil på nåværende tidspunkt ikke si noe om saken, men henviser til advokat Lillehof. Hun sier at Bruer har hatt det tungt i lang tid, og at dommen i så måte var kjærkommen:

– Han har hatt det fryktelig, fryktelig tungt, det sier seg selv. Han måtte gå på dagen fra en jobb han har hatt lenge. Samtidig har han vært utsatt for en prosess med grove beskyldninger og helt grunnløse politianmeldelser, slikt har vært med på å gjøre belastningen enda verre for han. Bjørnar Bruer er selvfølgelig glad for dommen. Han føler at denne utgjør en voldsom personlig oppreisning for han – noe som for øvrig også reflekteres i den uvanlig høye oppreisningssummen tingretten innrømmer Bruer, avslutter advokaten.

Vurderer anke

Fylkesrådmann Øystein Ruud har uttalt til Altaposten at de vil vurdere anke i saken. Da vi var i kontakt med Ruud fredag ville han ikke uttale seg om dommen.

– Jeg har ikke så mye å si til dette akkurat nå. Vi vil se på den til uka, gå gjennom rettens vurderinger og konklusjoner, og så vurderer vi om vi skal anke eller ikke. Først når dommen er gjennomgått kan jeg uttale meg. Samtidig er dette en personalsak, så det er ikke sikkert at jeg vil si noe særlig mer, annet enn at jeg vil kunne si om vi anker saken eller ei, sa Ruud da.

Altaposten har ikke kommet i kontakt med Ruud onsdag.