Dyrevernalliansen om laksedød:

– Dette er en stor dyretragedie!

– Dessverre er det få som bryr seg...

ALVORLIG: Dyrevernalliansen er svært glade for at Mattilsynet tok laksedød-saken på alvor og ila Grieg Seafood Finnmark et stort gebyr, sier informasjonsleder Live Kleveland. Bildet til venstre er av oppdrettslaks som er slaktet under normale omstendigeter, på Grieg Seafoods slakteri på Simanes.  Foto: Arkiv / Dyrevernalliansen

nyheter

Altaposten omtalte mandag den endelige avgjørelsen fra Mattilsynet om å ilegge Grieg Seafood Finnmark et overtredelsesgebyr på 900.680 kroner, som følge av brudd på dyrevelferdsloven.

Selskapet lot i februar i år syk og skadet fisk fra en av sine lokaliteter stå i ventemerder i opptil flere dager i påvente av slakting, med resultat at store mengder laks døde eller var døden nær. Til sammen ble over 8.000 døde laks hentet opp fra ventemerdene.

– Mattilsynet mener dette samlet sett viser at dette er en grov overtredelse av dyrevelferdsloven med tilhørende forskrifter […] Vår vurdering er at minst 8.000 fisk har hatt dårlig velferd som følge av manglende avliving i den beskrevne perioden, heter det i konklusjonen, hvor man peker på at det sannsynligvis er mange flere fisk enn de 8.000 som har vært utsatt for lidelser.

– En stor dyretragedie

Hendelsene i ventemerden utenfor lakseslakteriet til Grieg Seafood Finnmark får Dyrevernalliansen til å reagere kraftig:

– Dette er en stor dyretragedie. At man finner mange døde dyr på en lokalitet, det er grovt og alvorlig i seg selv. For fisken kan lide veldig, veldig mye før den dør. Og når man finner så store mengder død fisk som her, attpåtil hos en så stor aktør som Grieg Seafood som har en rekke oppdrettsanlegg, da er det meget alvorlig, sier informasjonsleder og jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen til Altaposten.

Les svaret fra Grieg Seafood nederst i saken.

Skal settes over økonomiske interesser

Kleveland registrerer at Grieg Seafood sier seg uenig i det ilagte gebyret, og at de mener å ha «gjort det beste ut av situasjonen for å gi den aktuelle fisken forsvarlig behandling og ivareta fiskens velferd i størst mulig grad under de gitte forhold».

– Dersom dette er et forsøk fra Grieg Seafood på å bagatellisere eller å bortforklare det som har hendt, så viser det at de ikke skjønner alvoret. Dyrevelferd er like viktig innenfor akvakulturnæringen som innenfor andre næringer. Vi registrerer dessverre at dyrevelferd i sjøbaserte anlegg, eksempelvis hos oppdrettsnæringen, henger langt etter i forhold til landdyrnæringen. Så her har vi en stor jobb å gjøre, sier Kleveland.

– Dette er en dyretragedie, det er jeg ikke i tvil om. Dessverre er det få som bryr seg. Nettopp fordi det har vært et såpass lite fokus på dyrevelferd i akvakulturnæringen. Men vi er nødt til å tenke oss hvordan vi ville reagert dersom noe lignende hadde skjedd med eksempelvis kyr. Blir dyrevelferden så dårlig at man ikke klarer å hindre massedød blant dyrene sine, da er man ansvarlig for å nødslakte dyrene umiddelbart. Det vet enhver bonde, og da må man forvente at et oppdrettsselskap som omsetter for milliarder også forstår og retter seg etter. Man går på et økonomisk tap når slike hendelser oppstår, det er åpenbart, men dette er faktisk en forutsetning i dyrevelferdsloven – at man setter dyrs velferd over egne økonomiske interesser.

– Kvalifiserer til fengselsstraff

Men om Grieg Seafood Finnmark får det glatte lag av Dyrevernalliansen har Mattilsynet sikret seg en stor stjerne hos dyrevernerne:

– Dyrevernalliansen applauderer Mattilsynet for det de har gjort i denne saken. De gjør jobben sin på en god måte, og skal ha ros for det. For vi vet at oppdrettsnæringen er ressurssterke, sier hun, og fortsetter:

– Vi er veldig glad for at Mattilsynet i denne saken valgte å ilegge et gebyr av en ikke ubetydelig størrelse. Jeg kjenner ikke til om det har vært ilagt gebyrer av en slik størrelse før, og vi mener dette sender et tydelig signal til næringen om at det er uakseptabelt å ta lett på dyrevelferden.

Det eneste hun ikke er enig med Mattilsynet i, er hvorvidt saken ville medført fengselsstraff om den ble anmeldt:

– Hvis saken hadde handlet om andre dyr enn fisk, er det vel ganske opplagt at den ville gitt grunnlag for fengselsstraff. Og det er ingenting i dyrevelferdsloven som tilsier at fisk skal ha dårligere rettsvern enn andre dyr. Følgelig er det bare snakk om holdninger som eventuelt skulle tilsi at det ikke ville blitt reagert med fengsel dersom saken kom opp for retten, sier hun.

Skal prioritere fiskevelferden

Kleveland tror økonomiske sanksjoner i form av bøter og gebyrer i kombinasjon med fengselsstraff for de groveste tilfellene er veien å gå for å løfte dyrevelferden også blant fisk. At slike saker nødvendigvis fører med seg negativ publisitet og medieoppmerksomhet er også med på å forsterke effekten av virkemidlet, påpeker hun.

– Vi så det i miljø-saker at gebyrer og bøter over tid hadde en effekt. Forhåpentligvis skjønner Grieg Seafood og de andre i næringen at dette er alvorlig, at de justerer virksomheten sin til å ta godt nok hensyn til dyrevelferden og at de lytter til hva Mattilsynet og andre pålegger dem.

– Når det gjelder dyrevelferd blant fisk, er vi nordmenn flinke nok til å tenke på dette?

– Nei, vi er ikke det. Det er et stort kunnskapsgap her. Også hos oss i Dyrevernalliansen har dyrevelferd hos fisk vært for lavt prioritert grunnet kapasitetsmangel, dette er noe vi har dårlig samvittighet for og noe vi vi planlegger økt fokus på fremover. For forskerne er i all hovedsak enige i at fisk føler smerte, og at vi sånn sett må gjøre det vi kan for å sikre en best mulig dyrevelferd også for fisk.

Kommunikasjonsansvarlig Lasse Sørnes i Grieg Seafood Finnmark.  Foto: Grieg Seafood

Kommunikasjonsansvarlig Lasse Sørnes i Grieg Seafood Finnmark sier til Altaposten at selskapet har fokus på fiskevelferd:

– Vi tar fiskevelferd på høyeste alvor, det er et av våre sterkeste fokusområder. Alle våre ansatte har kurs i fiskevelferd, vi har to ansatte som jobber eksklusivt med fiskevelferd – for å nevne noe. Utover dette viser jeg til det vår fabrikksjef Roger Pedersen uttalte til Altaposten i går, sier Sørnes.