Ilagt gebyr for «grov overtredelse av dyrevelferdsloven»:

Grieg Seafood må ut med 900.000 etter fiskedød i ventemerde

Mattilsynet: – Regelbruddene må kunne karakteriseres som nokså grove.

BURDE VÆRT SLAKTET KJAPPERE: Mattilsynet ilegger Grieg Seafood 900.000 kroner i gebyr.  Foto: Arkiv

nyheter

Grieg Seafood Finnmark AS ilegges et overtredelsesgebyr på 900.680 kroner for å ha latt syk og skadet fisk fra en av sine lokaliteter stå i ventemerder. Det fremgår av en fersk tilsynsrapport fra Mattilsynet, datert 29. september.

Nesten 5.000 døde fisk på 1 dag

Overtredelsene fant sted i februar i år. I rapporten heter det at følgende fremgår av dagjournalskjemaene:

  • 19. februar: registrert mye dødfisk ved lossing til bur 1
  • 20. februar: registrert mye dødfisk i bur 1 og at det var mye dødfisk ved lossing til bur 2. Dødfiskregistreringer fra slakteriet viser 2.610 dødfisk.
  • 21. februar: registrert mye dødfisk i bur 2, og at fiskens tilstand ikke er bra.
  • 22. februar: mye dødfisk i bur 2 og 3. Fisken i bur 3 ankom anlegget 21. februar.
  • 23. februar: 500+ dødfisk i bur 2. Dødfiskregistreringer fra slakteriet viser at det var 4.949 dødfisk den dagen.

– Virksomheten har registrert mye dødfisk (8000 stk) i merdene fra og med den 19.02 til og med den 24.02. Dette fremkommer i skjemaer fra slakteriet. Det er også registrert at tilstanden til fisken ikke er bra [...] Det er heller ikke satt inn ekstra mannskap til røkting av fiskene, skriver Mattilsynet.

Skulle vært avlivet umiddelbart

Undersøkelsene fra Mattilsynet startet etter at de den 23. februar mottok melding om høy dødelighet i ventemerdene til Grieg Seafood Finnmark sitt anlegg på Simanes. At varselet kom fem dager etter at Grieg registrerte høy dødelighet i anlegget er ikke godt nok, mener tilsynet, da dette medfører at Mattilsynet ikke fikk mulighet til å vurdere om avbøtende tiltak var tilstrekkelige.

– Meldingen beskriver at det hadde vært høy dødelighet på fredag 20.02.2015, 2.610 dødfisk ble registrert. Fisken det gjaldt, kom fra lokaliteten Laholmen. Lokaliteten hadde meldt inn at fisken hadde klemskader/ytre skader, trolig forårsaket av mye uvær og sterk strøm. Det hadde også vært sterk strøm under levering til brønnbåt som kan ha påført fisken skader, heter det i rapporten.

Det fremgår at Mattilsynet mener dyrevelferdsloven ble brutt. Dette fordi fisken som fremsto som syk og skadet ikke skulle vært plassert i ventemerder, i stedet skulle avliving ha startet «så raskt som mulig».

– Vår konklusjon er at virksomheten har brutt dyrevelferdsloven § 24 første ledd bokstav b og c, jf. §3, akvakulturdriftsforskriften §§ 5 tredje ledd, 12 første ledd, 16 annet ledd første punktum, 34 første ledd og 54 første ledd, ved å la påkjent og skadet fisk stå i ventemerdene i flere dager, uten at tiltak som fremskyndet slakting, ekstra røkting eller stenge mottak av fisk, er satt inn, skriver tilsynet.

Fulgte ikke beredskapsplan

Mattilsynet skriver at Grieg Seafood har en beredskapsplan, men denne har ikke blitt fulgt:

– Virksomheten har prioritert tilsynelatende mindre påkjent fisk til slakting, noe som har medført forlenget lidelse for den påkjente og skadde fisken. I beredskapsplanen fremgår det tydelig at tegn på sykdom kan være mye dødfisk, mye svimere, fisken stimer ikke, roter apatisk rundt i overflata, svømmer høyt oppe i merda eller står apatisk mot strømmen. Fisken i anlegget, hadde alle disse symptomene. Tiltaket i virksomhetens beredskapsplan var at fisken skulle slaktes ut fortest mulig. Ingen av disse tiltakene er satt iverk, heter det i rapporten.

– Mattilsynet mener at Grieg Seafood Finnmark kunne unngått de aktuelle regelbruddene ved å følge egne prosedyrer og beredskapsplan. Regelbruddene må kunne karakteriseres som nokså grove. Mattilsynet mener dette samlet sett viser at dette er en grov overtredelse av dyrevelferdsloven med tilhørende forskrifter.

Tar rapporten til etterretning

I en kommentar til varselet om overtredelsesgebyr skriver Grieg Seafood Finnmark at de har gjort en rekke tiltak for å forbedre fiskevelferd og begrense smittespredning. Tiltakene kom ifølge selskapet ikke godt nok fram under Mattilsynets tilsynsbesøk 24. februar.

– Grieg Seafood Finnmark har gjort det beste ut av situasjonen for å gi den aktuelle fisken forsvarlig behandling og ivareta fiskens velferd i størst mulig grad under de gitte forhold. [Det var] vår vurdering at fisken ble beskyttet mot fare for unødige påkjenninger og belastninger ved å få hviletid i ventemerden, heter det i skrivet fra Grieg Seafood Finnmark.

Selskapet understreker at det i ettertid er iverksatt tiltak for å hindre at fisk ble stående i ventemerd lengre enn den burde, ut fra helsetilstanden.

Grieg Seafood understreker også at det ble gjort tiltak for å forskåne fisken etter at man oppdaget sårfisk på den aktuelle lokasjonen, Laholmen. Da det ble oppdaget økt dødelighet i ventemerdanlegget endret man rutinene for brønnbåtlasting her, for å gjøre transporten til slakteriet mer skånsom.

– Dette medførte flere dager med redusert slakting og økonomisk tap, skriver Grieg Seafood til Mattilsynet.

Selskapet regner seg fram til at den tapte forjtenesten på dødfisken pluss tiltak for å begrense dødeligheten og forbedre fiskens velferd samlet har ført til et tap på 1,9 millioner kroner for selskapet.

Hva angår «umiddelbar» slakting påpeker selskapet at brønnbåten ikke har slaktemuligheter om bord. Dermed blir alternativet å pumpe fisken ut i ventemerd og deretter direkte inn i slakteanlegget.

– Dette vil påføre fisken ekstra påkjenninger, med tre tett påfølgende pumpinger og flere trenginger uten hvile [...] Vår vurdering var at det var mer skånsomt for fisken at d en fikk noe hviletid i ventemerd før den ble trengt og pumpet inn i slakteriet.

Likevel legger ikke selskapet skjul på at ikke alt var perfekt:

– Vi ser selv at vi har forbedringspotensial når det kommer til dokumentasjon av de vurderinger vi gjør underveis i slike situasjoner og har derfor satt i gang en prosess hvor vi går gjennom våre rutiner og prosedyrer på dette. Hensyntatt de iverksatte tiltak og vår innsats for å ivareta fiskens velferd kan likevel ikke hendelsen karakteriseres som et alvorlig brudd på dyrevelferdsloven. Ved denne hendelsen er vi for så vidt enige i at velferden for fisken i ventemerd kunne vært ytterligere ivaretatt, men vi mener de tiltak som er gjort viser at vi har hatt stort fokus på å gjøre situasjonen best mulig for fisken, heter det i brevet til Mattilsynet.

Altaposten kommer tilbake med mer.