Mener det er miljømessig forsvarlig å tillate gruvedrift

Miljødirektoratet har sagt ja til at det kan startes gruvedrift i Kvalsund og deponering i Repparfjorden. Venstre og miljøbevegelsen er skuffet.

Øystein Rushfeldt er gründer i selskapet Nussir som nå har fått tillatelse til gruvevirksomhet i Kvalsund i Finnmark. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

NTB Innenriks

– Etter en helhetlig avveining mellom miljøhensyn og samfunnsnytte har vi kommet til at det gis tillatelse til gruvevirksomhet i kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen. Vi mener det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse til gruvedrift med de strenge kravene vi stiller, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Kobberforekomsten ved Nussir og Ulveryggen ble oppdaget på 1970-tallet, og i dag er det selskapet Nussir ASA som kontrollerer rettighetene. Nussir får nå tillatelse til produksjon av 50.000 tonn kobberkonsentrat per år. Kobberproduksjonen medfører et behov for å fjerne omtrent 400.000 tonn ikke-metallholdig gråberg per år.

Ifølge direktoratet er den viktigste negative miljøeffekten at åtte kvadratkilometer av Repparfjorden blir beslaglagt til sjødeponi. All bunnfauna i deponiområdet kommer til å forsvinne som følge av at avgangsmasser plasseres på sjøbunnen.

Krass kritikk

I Venstre er man overrasket over beslutningen og sier de vil anke saken til Klima- og miljødepartementet. Guri Melby i energi- og miljøkomiteen på Stortinget mener saken viser at Miljødirektoratets mandat ikke setter dem i stand til å ta riktige beslutninger på miljøfaglig grunnlag.

– Det er ganske tydelig at Miljødirektoratet utfra sitt nåværende mandat ikke oppfyller den funksjonen direktoratet bør ha. Når direktoratet utfra en helhetsvurdering konkluderer med at det er miljømessig forsvarlig å gi en tillatelse som vil føre til at 10-15 prosent av en nasjonal laksefjord blir fylt opp med gruvemasse, og all bunnfauna blir utryddet fra området, er det ikke miljøet som er blitt satt først, sier Melby.

For Melby og Venstre er det nå klart at forurensningsloven bør endres, slik at Miljødirektoratets oppgave blir å komme med rent miljøfaglige vurderinger av søknader om utslipp og annen forurensende virksomhet.

– Strider mot sunn fornuft

Også i miljøbevegelsen ser man rødt:

– Å dumpe giftig gruveslam i laksefjorder strider mot all sunn fornuft, og hører fortiden til. Her gjør Miljødirektoratet knefall for en gruveindustri som vil drive billigst mulig og kaste problemene på sjøen, fastslår Natur og Ungdoms leder Arnstein Vestre.

– Det er totalt uakseptabelt å bruke norske fjorder som avfallsplass for gruveindustrien, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Forbundet mener utslippstillatelsen er i strid med nasjonal og internasjonal miljølovgivning og påklager nå avgjørelsen til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

– Vi kommer til å klage vedtaket inn for Klima- og miljøministeren og forventer at hun setter hensynet til naturen først. I Førdefjorden, der regjeringen tidligere i år ga tillatelse til å dumpe gruvemassene i fjorden, er det nå avdekket strømmer som ikke har vært vurdert tidligere. Vi frykter det er lignende strømmer i Repparfjorden og krever derfor en helt ny gjennomgang av disse sakene, sier Haltbrekken.

– Etablere hjørnesteinsbedrift

Administrerende direktør Øystein Rushfeldt i kobberselskapet Nussir uttaler at han er glad for Miljødirektoratets beslutning.

– Prosjektet vil bidra til at Norge igjen blir produsent av det viktigste metallet for å muliggjøre overgangen til et mer klimavennlig samfunn med redusert bruk av fossil energi. Vårt mål er å etablere en lønnsom og langsiktig hjørnesteinsbedrift i Kvalsund og Vest-Finnmark med fokus på å nytte de beste tilgjengelige miljøløsninger og utvise et tydelig samfunnsansvar, sier Rushfeldt. (©NTB)