– Oppdrettslaksen må merkes

Krever endring etter stort antall rømte laks i fjor.
New Articles

– 2014 tegner til å bli et katastrofalt år med tanke på rømming av oppdrettslaks. Anslagsvis 200.000 tamlaks har rømt fra norske laksemerder hittil i år. Til sammenlikning fanges det årlig om lag 120.000 villaks i norske lakseelver, skriver organisasjonen Norske Lakseelver i en pressemelding

– Samtidig som det er viktig å fiske ut mest mulig av oppdrettslaksen, blir det stadig viktigere å spare en større del av villaksen gjennom gjenutsetting etter fangst. For å sikre at det kun er villaks som gjenutsettes og at mest mulig oppdrettslaks avlives, er det avgjørende at alle som fisker laks kan skille rømt oppdrettslaks fra villaks. Dette gjøres best og enklest ved at den lille fettfinnen på oppdrettslaksens halerot fjernes på yngelstadiet. Fettfinneklipping er en gammel og velutprøvd metode for å merke laksefisk. Forskning ved Nofima og NMBU (tidligere Norges veterinærhøgskole) har vist at fettfinneklipping vil være den best egnede merkemetoden for oppdrettslaks, og at metoden tilfredsstiller dyrevernloven med tanke på krav til humane merkemetoder, heter det videre.

Organisasjonen krever nå en endring.
–  Norske Lakselever krever at Nærings- og fiskeridepartementet påbyr fettfinneklipping av all oppdrettslaks for å kunne skille rømt oppdrettslaks fra villaks, slik Stortinget gitt mulighet til gjennom en nylig endring av akvakulturlovens § 10. Stortinget har også endret Akvakulturlovens § 13a for å sikre finansiering av nødvendige tiltak for å fjerne rømt oppdrettslaks, og innføre forurenser -betaler-prinsippet ved rømmingsuhell. Norske Lakseelver krever at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak gjennom en nødvendig forskriftsfastsettelse når denne lovendringen trer i kraft 1. juli i år.