Fisken og havet tilhører folket

Utsiktene for et nytt politisk flertall til høsten er både nær og innen rekkevidde. Det viktigste er likevel en ny politisk kurs og en radikal forandring i synet på markedskreftene.

illustrasjonsbilde  Foto: Arkiv: Jan Skorpen

New Articles

Innen fiskeripolitikken har vi sett hvor galt det kan gå for kystsamfunnene når kapitalkreftene får råde fritt over alt for mange år. Kvotene samles på færre hender, leveringsplikten uthules, og det blir vanskeligere for ungdom å starte opp med fiske. Tida er nå kommet for å ta tilbake i folkets handtering, det som er vår alles eiendom – fisken og havet.

Selv om flere partier har hatt en etterlengtet korreksjon av sin fiskeripolitikk er det likevel kun et sterkt SV som er garantisten for en virkelig omlegging av at fiskeripolitikken som kommer kystsamfunnene, ungdom, og fiskerne til gode. For det er ikke en korreksjon i fiskripolitikken vi trenger, vi trenger en radikal forandring som setter mennesker, natur og samfunn foran pengemaktas kynisme.

SV vil derfor ha en fiskeripolitikk basert på at mye av fisken fanges nært kysten, hvor det ettertrykkelig slås fast at havets ressurser er fellesskapets eiendom, og at ressursene skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Med dette som utgangspunkt vil vi bygge en sterk fiskerinæring, hvor også ny teknologi og kunnskap brukes til å utvikle næringen videre.

Havet eies i fellesskap og nærhet til havets ressurser gir også rett til å høste av det. Dette har vært grunnlaget for velferd og sysselsetting langs hele kysten. Allemannseiet til havet er under press. Retten til å fiske samles på stadig færre hender. Å bli fisker har blitt for dyrt for vanlige folk, noe som rammer den breie rekruteringa til næringa. Dette skader fellesskapet, kystsamfunnene og kystkulturen.

SV vil derfor:

  • Grunnlovsfeste at de viltlevende ressursene i havet tilhører folket og skal komme lokalbefolkningen langs kysten til gode.
  • Tilbakeføre torsketrålkonsesjonene (plikt-ordningen) til kystsamfunnene, og bruke deler av dette til å øke rekrutteringen til fiskeriene gjennom hjemfallsmodellen.
  • Fortsatt sikre fiskernes rett til prisforhandling og Fiskesalgslagets enerett til å fastsette minstepris på fisken. Vi vil opprettholde Fiskesalgslagsloven.
  • Avvikle hjemmelslengdeordningen. Regulere fiskebåter og kvoter etter faktisklengde.
  • Hindre sammenslåing av kvoter, også for båter under 15 meter. Fisk fra kystflåten er grunnlag for verdiskaping i mange kystsamfunn.
  • Ha økt kvalitet ved levering. SV vil etablere en kvalitetsfisk strategi.
  • Redusere klimagassutslipp fra fiskeflåten, og etablere gode støtteordning for el-sjarker og elektrisk dekksutstyr på fiskefartøy.
  • Styrke kontrollen med uregulert fiske og fiskerikriminalitet.

Nå er det valg. Vi har mulighet til å svekke kapitalmaktas grep over samfunnet og utvikle en politikk for de mange og ikke for de få.

Amy Brox Webber

Stortingskandidat Finnmark SV