Det går så det suser

– Ser mange resultater av regjeringens politikk, skriver Monica Mæland (H), kommunal- og moderniseringsminister.

FORNØYD: Monica Mæland mener regjeringens politikk har gitt positive resultater, også i distriktene.  Foto: Astrid Krogh

New Articles

Trygge arbeidsplasser, lønnsomme bedrifter og sterke fagmiljøer er nøkkelen til vekst og optimisme i hele Norge. Sterke distrikter er avgjørende for konkurransekraften og vår evne til omstilling.

Regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF jobber hver dag for å styrke norske distrikter. Det viktigste vi gjør er å legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. Vi ser mange resultater av regjeringens politikk: Ikke minst er den lave og fallende arbeidsledigheten et klart tegn på en politikk som virker. I juni var 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledig, en liten nedgang fra året før, ifølge Nav.

Regjeringen har tro på Distrikts-Norge. Vi bruker mange og slagkraftige virkemidler, fordi vi vet de virker. Redusert arbeidsgiveravgift gjør det mer attraktivt å drive bedrifter i distriktsområder, fordi kostnaden til arbeidskraft blir lavere. Vi har senket skattene, – det gjør bedriftene mer lønnsomme og mindre sårbare. De tør å satse.

Vi bygger mer vei enn noensinne, både riksveier og fylkesveier. Det gir raskere tilgang til markedet, og gjør avstandene mindre viktige. I 2019 bruker regjeringen 200 millioner for å øke bredbåndsdekningen. Det gir større muligheter for digitalisering og mer effektiv drift i offentlige virksomheter og bedrifter i hele landet

Den største utfordringen for mange distrikter er ikke tilgang på statlige prosjektmidler. Det er den demografiske utviklingen og befolkningsnedgang. Nye tall viser at både fødselsraten og innvandringen er fallende. De minst sentrale strøkene rammes hardest. Både næringsliv og offentlig sektor opplever problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft.

Et viktig grep for å møte utfordringene og sikre folk gode tjenester der de bor, er større og mer slagkraftige kommuner. Det gir sterkere fagmiljøer som kan tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og gi ny vekst i de små kommunene. Nye og større fylkeskommuner gir også rom for mer ansvar Vi flytter ut oppgaver innenfor blant annet samferdsel, næringsutvikling, helse, kompetanse, kultur og samfunnsutvikling og ser også på andre oppgaver som kan løses lokalt og regionalt.

Samtidig jobber regjeringen for å flytte ut statlige arbeidsplasser. Nye offentlige kompetansearbeidsplasser skal lokaliseres over hele landet, også utenfor de store byene. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel legges utenfor Oslo. Vi har vedtatt 800 arbeidsplasser utenfor Oslo så langt, og vi vil levere mer.

Med denne regjeringen opplever Distrikts-Norge en tydelig vekst. Men vi skal videre. Etter sommeren skal vi legge fram en ny stortingsmelding om distriktspolitikk og vi skal jobbe videre med å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. Det er god distriktspolitikk og det virker!

Monica Mæland (H)

Kommunal- og moderniseringsminister