Indre Finnmark tingrett har avsagt dom i saken mellom reindriftsutøver Jovsset Ante Iversen Sara og Landbruks- og Matdepartementet (LMD). Her fremgår det at 24-åringen fra Kautokeino slipper å slakte ned deler av flokken, slik kravet var fra departementet.

Klagde på vedtak

Bakgrunnen for rettstvisten er at det er satt et øvre tall for siidaen Sara tilhører. Siidaen skal være på 2.000 reinsdyr i vårflokk. Reintallet var ifølge ressursregnskapet på 3.152 i 2012.

Sara, som har hatt en økning i sin siidaandel fra 71 rein (ved en overføring av siidaandel fra sin tante i 2010) til 116 i 2012, hadde fått beskjed om å redusere reintallet i sin siidaandel til 75 dyr.

Sara klagde på vedtaket, uten å nå fram overfor reindriftsstyret.

Tvinges ut av reindrifta

Sara gikk til sak, med bakgrunn i at han ikke ville ha nok inntekter til å få dekket vedlikeholdsutgiftene engang, med den konsekvens at han ikke kunne ta vare på sin egen flokk. Påstanden var at han i realiteten tvinges ut av næringen av økonomiske årsaker.

LMD mente Sara hadde økt størrelsen på reinflokken mot bedre vitende, da Sara var klar over at reintallet var for høyt og at det skulle foretas en reduksjon.

Tingretten mener på sin side det er sannsynlig at Sara vil tape uforholdsmessig mye på å redusere til 75 reinsdyr i vårflokk, og at han samlet sett vil gå med underskudd – selv om Sara skulle nå en omsetning som berettiger produksjonstilskudd. I tillegg peker tingretten på at det er en reell fare for at reintallet kan komme under 50 dyr, som medfører at Sara kan miste retten til å ha siidaandel.

Retten konstaterer at unge reineiere i etableringsfasen rammes svært hardt av den prosentvise reduksjonen Staten legger opp til, ikke minst når etablerte reineiere har posisjonert seg ved å øke flokkene før tidspunktet for fastsettelse av reintall.

Samlet konstaterer tingretten at vedtaket fra LMD om at Sara må redusere flokken er ugyldig.

Dommen kan ankes til lagmannsretten.