Annonse fra Statnett

Ny teknologi med stålfundamenter som kan graves ned vinterstid gjør at Statnett sparer ett år under byggingen av den nye Balsfjord-Skaidi-linjen. 

Smarte grep skåner naturen og korter ned utbyggingstiden

Med bygging av 420 kV ledning fra Balsfjord til Skaidi er det mange hensyn som vil bli tatt. Statnett benytter nye mastefundament i stål for å spare byggetid og redusere berøring med reindrifta. Og vinteren benyttes til uttransportering av materiell for å spare naturen.

Så snart telen går i bakken starter arbeidet med å anlegge vinterveier i forbindelse med utbyggingen av den nye kraftledningen fra Balsfjord. De vil prepareres og bygges opp for å tåle transport av stål til både master og fundament. Ved å benytte vinterveier til uttransportering av materiell vil sårskader og spor i terrenget reduseres betydelig.

- Vi gjør som svenskene har gjort før oss, benytter vinterveier for å redusere sårskader med barmarkskjøring, forklarer prosjektleder Jacob Grønn.

- Naturen er sårbar, og materiellet vårt er tungt, så vi mener dette er en veldig god løsning, legger han til.

Reindrift
Det er ikke bare sårskader man reduserer ved bruk av vinterveier. Også reindrifta blir mindre berørt.

- Ved å ta vinteren mer i bruk vil vi også være i mindre berøring med reindrifta. Da er reinen på vinterbeite og langt unna våre anleggsområder, forklarer Grønn.

- På sommeren er det stans i anleggsarbeidet i flere perioder som følge av restriksjonsområder for å hensynta reindrifta, legger han til.

Det er over 30 distrikt som skal hensyntas, og de flytter til ulike tider og gjennom ulike områder. For enkelte distrikt er det snakk om stans i totalt tre måneder i barmarksesongen, fordelt på vår- og høstflytting, samt perioder med merking og kalving.

Prosjektleder Jacob Grønn forteller at Statnett har lært av svenskene som tar i bruk vinterveier for å redusere belastningen på terrenget. 

Det er ikke bare reindrifta som benytter de samme områdene som anleggsarbeidet skal foregå i. Også hundekjørermiljøet berøres.

- Her har vi en tett dialog med hundekjørermiljøet i Alta, og har gjennomført to møter så langt, forteller Grønn.

- Våre transportveier ut til traséen benyttes også som treningsløyper for hundekjørere, og da må vi sikre, i så stor grad som mulig, at sameksistens lar seg gjøre, uttaler han.

- Ofte gjør det ikke det, og da blir det viktig å informere om de periodene hvor vi vil ha transporter som kan berører de, legger han til.

- Allmennheten skal selvsagt også kunne benytte eksisterende utfartsområder til fritidsbruk. Med gjensidig respekt for hverandres behov i årene som kommer, så skal nok dette gå helt fint, sier Jacob Grønn.

Ny teknologi
For å kunne benytte vinteren i større grad tar også Statnett i bruk ny teknologi. Prefabrikkerte stålfundament til master som skal stå i jord vil bli benyttet istedenfor tradisjonelle betongfundament. Betong må støypes i barmarksesongen for å oppnå god kvalitet, mens stål kan graves ned også i vinterhalvåret.

Ved bruk av stålfundament, som muliggjør økt arbeid på vinteren, sparer prosjektet totalt et år i byggetid. Fjellfundament vil fortsatt støypes på tradisjonelt vis.

- Å ta i bruk jordfundamenter av stål lå derfor til grunn for beslutningen om å starte byggingen, avslutter Grønn.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.