Utpekt til FN-ekspert

Prestisjetungt verv for Laila Susanne Vars fra Láhpoluoppal.

TIL TOPPS: Jusdoktor Laila Susanne Vars er utnevnt som ekspert i FNs menneskerettighetsråd hvor FN skal gi råd til stater om hvordan de skal sikre urfolk grunnleggende menneskerettigheter. Foto: Pressefoto

pluss

FNs Menneskerettsråd har utnevnt syv eksperter som skal gi FN råd om hvordan urfolks rettigheter skal gjennomføres nasjonalt. En av ekspertene er jusdoktor Laila Susanne Vars fra Láhpoluoppal.

Fra arktisk område

Hun er til daglig direktør for menneskerettighetssenteret (tidligere Galdu) i Kautokeino og ble altså nylig oppnevnt urfolksrettsekspert fra det Arktiske området i FNs Menneskerettighetsråd sin ekspertgruppe.

– Det er en stor ære for meg å bli valgt og få muligheten til å bruke de juridiske kunnskapene mine på internasjonalt nivå. Det er et stort ansvar som jeg lover å forvalte på en fornuftig måte, og jeg gleder meg til å få bryne meg på menneskerettslige utfordringer for verdens urfolk de neste tre årene, sammen med mine seks juristkolleger i ekspertgruppa, sier Vars.

Første jusdoktor

Ekspertgruppen Expert Mechanism for the Rights of Indigenous Peoples ble etablert i 2007 som et underorgan til FNs menneskerettighetsråd. Oppgaven er å gi råd og veiledning til FNs Menneskerettighetsråd om hvordan statene skal beskytte og fremme urfolks rettigheter.

Vars er til tross for sin unge alder (40) ingen lettvekter i juridisk sammenheng. I 2010  disputerte hun til den juridiske doktorgraden som første samiske kvinne noen gang. Tema for disputasen var samefolkets rett til selvbestemmelse. Tidligere er hun valgt som eksternt styremedlem til det internasjonale styret for IWGIA, International Work Group of Indigenous Affairs, som har hovedsete i København.

Geografisk bredde

Mandatet for ekspertgruppa i FN ble fornyet høsten 2016, og nå får gruppen et større mandat og skal jobbe tettere sammen med statene. Laila Susanne forteller til Altaposten at hun fikk vervet i konkurranse med en anerkjent jurist fra Alaska som har lang erfaring i FN-systemet.

– Vi ble begge innstilt, men presidenten i MR-rådet valgte å utpeke meg, der han la vekt på både min kompetanse på feltet, samt det at jeg kommer fra et nordeuropeisk land. De ønsket å sikre både faglig og geografisk bredde blant ekspertene, sier Vars.

Styrket dialog

– Jeg har jobbet med samerett og urfolksrettigheter siden jeg begynte på jusstudiene, og har lang erfaring i å jobbe med lovgivningsprosesser og politikkutforming i samarbeid med ulike myndigheter. Jeg tror min bakgrunn og kompetanse kan være til nytte for menneskerettighetsrådet, fordi jeg særlig legger vekt på brobygging, det å styrke dialogen mellom stater og urfolk. FN har en viktig rolle i å påse at statene overholder urfolks menneskerettigheter – og det blir spennende å få være med nå når FN går gjennom en del større endringer i måten de jobber med urfolks rettigheter på, sier Laila Susanne Vars til Altaposten.